in

WBOn ajjeechaa Suukanneessaa Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Hawwaa Galaanitti lammiilee nagaa irratti raawwatame cimsee balaaleffate. – OMN

[ad_1]

WBOn ajjeechaa Suukanneessaa Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Hawwaa Galaanitti lammiilee nagaa irratti raawwatame cimsee balaaleffate. 

 

Mootummaan Paartii Biltsiginnaa ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatu hojii idilee godhateera, Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Hawwaa Galaanittis ajjeechaa suukanneessaan lammiilee nagaa irratti raawwatameera jedha ibsi kun. 

Ajjeechaa raawwatameen gaddi cimaan kan itti dhagahame ta’uu ibsuun, dhimmoota xiyyeeffannoon ilaalamuu qabu jedhe eereera.

Dhimmi inni jalqabaa Abiy Ahimadii fi Miidiyaaleen isaa amanamuu hin qabani, Gabaasni miidiyaalee sirnichaa fedhii sirna tajaajilanii giddugala kan godhatedha kan jedhudha. 

Abiy Ahimadii fi Miidiyaaleen bulchiinsi isaa harkaa qabu, soba facaasaa oolaniin ummata biyya keenyaa birattis ta’e hawaasa addunyaa biratti fudhatama erga dhabanii bubbulaniiru, haata’u malee miidiyaaleen idil-addunyaa oduu dharaa jarri kun facaasan bu’uura godhachuun waan dhugaarraa fagaate gabaasuun mumul’achaa jira jedhe. 

Abiy Ahimadii fi Miidiyaaleen isaa gonkumaa amanamuu kan hin qabnedha jechuun, Adeemsi miidiyaalee alaa kun sirrachuu akka qabuuf ABO-WBOn gaafateera.

Guyyoota 4’n dura ministeerri kominikeeshinii mootummaa Godinaaleen Qellem Wallaggaa, Wallagga Lixaa, fi Horro Guduruu Wallaggaa  humnoota mootummaan guutuutti to’atamuu ibsuusaa kan yaadachiisu ibsi kun, iddoowwan to’adhe jedhetti yakkoota raawwatamaniin ammoo WBO himataa jiraachuu eere.

Dhimmi Hubatamuu qabu inni kan biraan Yakkoonni Suukanneessoon kunniin Faana Waraana Abiy Ahimad hordofuun raawwatamaa jiraachuu isaaniiti jedha ibsi kun.

Waraanni Tigiraayi eegalamuun dura loltoonni mootummaa Wallagga Lixaa keessa bal’inaan bobbaafamanii turaniiru, yeroo sanatti haleellaan lammiilee nagaa irratti fuulleffate Gullisoo dabalatee iddoowwan garaagaraatti raawwatamaa turaniiru jedhe. 

Waraanni Tigiraayi eegalamuu hordofee ammoo waraanni mootummaa naannicha keessa socho’u guutuutti jechuun bifa danda’amuun gadi dhiisee bahee ture, erga waraanni mootummaa laficha gadi lakkisee bahee as, yakkoonni lammiilee nagaa irratti raawwatamanis dhaabbatanii turan jedhe. 

Waraanni kaabaa qabbanaa’aa dhufuu hordofuun ammoo waraanni Abiy Ahimadiin hogganamu sadarkaa olaanoon gara Wallaggaatti guuramaa tureera, gabaasaaleen yakkoota suukanneessoo dhagahamaa jiraniis faanuma isaanii hordofuun naannichaa dhagahamuun itti fufeera jedhe.

Bulchiinsi Abiy Ahimad yeroo ammaa humna waraanaa waliigalaa qabu keessaa walakkaa kan tahu, kutaa waraanaa 21 irra jireessaan gara Godinaalee Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaatti bobbaasee jiraachuu kan eeru ibsi kun, waraana garasitti bobbaafame kana keessa gareen Komaandoo 5 fi Gareen Rippaabilikaan Gaardii 2 jiraachuu eera. 

Irra jireessi waraana mootummaa gara godinaalee kanneeniitti bobbaafamanii sochiin isaanii kallattiin waraana keenya irratti kan fuulleffate osoo hin taane,  ajjeechaa fi dararaa lammiilee nagaa, akkasumas qe’ee fi mandaroota hawaasni nagaan keessa jiraatu gubuu  fi barbadeessuu irratti kan fuulleffatedha jedhe.

Dhalattoonni Amaaraa fi Saboota Bicuu biroo Wallaggaan alattis kutaalee Oromiyaa garaagaraa Waraanni Bilisummaa Oromoo bal’inaan keessa socho’u keessa nagaadhaan  jiraataa jiru, Ajjeechaan suukanneessaan akkasii ta’ee jedhee maaliif Wallagga keessatti raawwatama? kan jedhu waan gaaffii uumudha jedha ibsichi.  

Wal-waraansa Itoophiyaatti xumura gochuuf marii hunda hirmaachisetu barbaachisa jechuun yeroo hawaasni addunyaa sirnicha irratti dhiibbaa uumaa jirutti, murni aangoorra jiru bu’uurri jabaan Waraana Bilisummaa Oromoo garasi yaada jedhuun waraana isaa gara Wallaggaatti bobbaasaa jira, kunis Waraanni Bilisummaa Oromoo qaama furmaata rakkoo biyyattii akka hin taaneefi, kaayyoon Oromoo Waraanni Bilisummaa Oromoo qabsaa’uuf waltajjiiwwan qophaa’an irratti bakka akka hin arganneef yaadameeti jedhe.

Qumaara Murni masaraa maandheffate lubbuu lammiilee nagaan taphatu kanaaf dhalattoonni Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatan mijatoo ta’aniiru kan jedhu ibsichi, gochi suukanneessaan raawwatamaa jiru seenaa keessattuu kan dhagahamee hin beekne ta’uu eere.

Dhimmi hubatamuu qabu inni kan biraan qaamni Shanee jedhamu eenyu isa jedhudha kan jedhu ibsi ABO-WBO, irra deddeebiin akkuma ibsaa turre Gaanfa Afriikaa keessa qaamni siyaasaa fi Waraanaa Shanee jedhamu hin jiru, Shaneen garee Murni Abiy Ahimad namoota Afaan Oromoo dubbatan waraana isaa fi milishaa naannoo keessaa walitti qabuun, Waraana Bilisummaa Oromoo fakkeessee ijaaree bobbaasu, kan ittiin ajjeechaa fi yakkoota suukanneessoo ummata nagaa irratti ittiin raawwataa jirudha jedhe.  

Dhimma yakkoota raawwataman qorachuu irrattis Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa qaama walaba hin taanee fi kaazinaa mootummaa keessaa bajanni safaramuuf ta’uu ibsuun, akka qaama walabaatti simachuuf kan hin dandeenye ta’uu eere. 

Komishiinichi keessumaa dhimma Oromoo, dhimma Oromiyaa fi dhimma Waraana Bilisummaa Oromoo irratti qaama walabaa hin taanedha kan jedhu ibsichi, Gocha Suukanneessaa dhalattoota Oromoo Walloo irratti Muddee darbe raawwatamee fi viidiyoon isaa dhiheenya ifa ta’e eenyu akka raawwate osoo ifatti beekamuu maqaa dhahuurraa of qusateera jechuun komate.

Faallaa kanaatiin ajjeechaa Toleetti raawwatame jedhame irratti qorannoo tokkollee osoo hin geggeessin guyyuma sana Waraana Bilisummaa Oromoo yakkamaa taasisee dhiheesseera, ajjeechaa Hawwaa Galaanitti raawwatame irrattis qorannoo tokkollee osoo hin taasisin Waraana Bilisummaa Oromoo yakkamaa taasisuun dhiyeesseera jedhe. 

Kana malees Komishiinichi mootummaa yakkarraa walaba fakkeessuuf humni mootummaa gara bakka haleellaan itti raawwatameetti akka bobbaafamu gaafachuu eere. 

Kanaafuu Komishinichi qaama walabaa jedhamuuf kan hin dandeenyedha, yakkoonni itti fufiinsa ummata nagaa irratti raawwatamaa jiran ammoo qaama walabaatiin akka qoratamaniif hawaasni addunyaa dhiibbaa barbaachisu gochuu qaba jedhe.

Koreen yakka kaaba Itoophiyaatti raawwatame qorachuuf hundaa’e yakkoota guutuu biyyattii keessatti raawwataman akka qoratu akka taasifamuufis, Mana Maree Mirgoota Namoomaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti iyyateera ABO-WBOn.  

Qumaara Murni Abiy Ahimadiin hogganamu lubbuu lammiileetiin taphatu fashalsuuf, ummanni keenya dhalattoota Amaaraa naannoosaa jiraataniif eegumsa barbaachisu gochuu qaba jedhe. 

Dhalattoonni Oromoo waraana sirnichaa keessa jiran murna shororkeessaa lubbuu lammiilee nagaatiin qumaara siyaasaa taphatu gananii qabsoo bilisummaa Oromootti akka makamaniifis gaafateera. 

Gama biroon hawaasni Addunyaa bulchiinsi Abiy Ahimad marii siyaasaa hunda hirmaachiseef karra banuurra, tasgabbii kaaba biyyattiitti uumame akka carraatti fayyadamuun, gara sagalee mormii Oromiyaa keessa jiran ukkaamsuutti fuula naanneffatee jiraachuu hubachuu qaba, hariiroo bulchiinsa Abiy Ahimad waliin jiru fooyyessuun dura haalli Oromiyaa akka furmaata argatuuf dhiibbaa barbaachisu gochuu akka qabuufis waamicha dhiyeesseera.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Impack Corporation Envisaging to Increase Rose Flower Imports from Ethiopia by Five-Fold | Satenaw: Ethiopian News

CAR WASH