in

Waraanni Naannoo Amaaraa kallattii Bureetiin Lixaa Oromiyaatti, kallattii Sandaafaan giddugala Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuun dhagahame. – OMN

[ad_1]

Waraanni Naannoo Amaaraa kallattii Bureetiin Lixaa Oromiyaatti, kallattii Sandaafaan giddugala Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuun dhagahame.

 

Mootummaan Biltsiginnaa Yaa’ii torban darbe keessa taa’een, Waraana Bilisimmaa Oromoo waliin mari’achuu osoo hin taane, balleessuu qofatu fala ta’a” murtoo jedhurra gahuu beeksiseera.

Murtoo kana hordofee Waraana Oromiyaa irratti labsame irratti hirmaachuuf humni waraana naannolee fi kan federaalaa kallattii garaagaraan gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiru.

Waraanni Naannoo Amaaraa kallattii Bureetiin gara Lixaatti, kallattii Sandaafaan ammoo gara Salaaleetti bobbaafamaa jiraachuu, odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa arganne nimul’isa.

Koreen Giddugaleessaa fi Koreen Hoji raawwachiiftuu Biltsiginnaa yaa’ii torban darbe keessa taa’aniin rakkoon Tigraay mariin akka furamu, lolli Oromiyaa ammoo akka itti fufu murteeffatanii ba’an.

Rakkoolee waraanni qaqqabsiisu hir’isuuf, Humna guutuun gara misoomaatti fuulleffachuu, Haalota siyaasaa fooyyessuufi marii biyyoolleessaaf haala mijeessuuf rakkoo TPLF waliin jiru mariin furachuutu fala ta’a kan jedhe Biltsiginnaan Waraana Bilisummaa Oromoo waliin garuu tasumaa mariin akka hin barbaachifne, Humna kana waliin taa’anii mari’achuu osoo hin taane balleessuu qofti fala akka ta’u murteeffatee bahuu ibseera.

Murtoo kanaaf haleellaan Wallagga Lixaa, Aanaa Gimbii, Ganda Toleetti dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhame akka sababaatti dhiyaateera. 

Murtoo kana bu’uura godhachuun Qaamni Oromiyaan bulcha jedhu Biltsiginnaan Oromiyaa, Biltsiginnaa Amaaraa waliin “diina waloo balleessina” maqaa jedhuun, Oromiyaa irratti bifa haaraan waraana labsaniiru. 

Waraana labsame kana irratti hirmaachuuf ammoo, humni waraana naannolees gara Oromiyaatti kan bobbaafamu ta’uun ibsamee ture. 

Bu’uuruma kanaan yeroo ammaa waraanni naannoo Amaaraatii gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuun dhagahameera.

Waraanni lakkoofsaan guddaan, yeroo ammaa kallattii lamaan naannoo Amaaraatii gara Oromiyaatti bobbaafamaa jira jedhu maddeen odeeffannoo OMN. 

Kallattii Bureen gara Lixa Oromiyaatti, kallattii Sandaafaan ammoo gara Salaaleetti bobbaafamaa jiraachuu odeeffannoon OMN qaqqabe nimul’isa. 

Waraanni Karoora Abiy Ahimadii fi Qondaalota waraanaa isaatiin, akkasumas Afeerraa Shimallis Abdiisaa fi Biltsiginnaa Oromiyaatiin, Naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiru kun lakkoofsaan guddaa ta’uu fi kokolaattota dhibbootaan lakkaa’amaniin kan fe’aman ta’uu himu namoonni argine jedhan. 

Waraanni mootummaa federaalaa Affaarii fi iddoowwan biroo keessa buufatee tures bakka turee buqqa’ee gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuutu himama. 

Bobbiin isaanii gara lixaa fi giddugala Oromiyaatti ta’uus himu.  

Humni Waraanaa bifa haaraan gara Oromiyaatti bobbaafamaa jiru kun dararaa ummata irratti raawwatamu hammeessuu irraan kan hafe bu’aan argamsiisu hin jiraatuun yaada qaamoleen garaagaraa akka yaaddootti kaasaa jiranidha. 

Kunis gama tokkoon Oppereeshiniiwwan kanaan dura labsaman ummata nagaa irratti kan fuulleffatan ta’uun, gama biraan ammoo humni naannoo Amaaraatii gara Oromiyaatti bobbaafamu, Waraana Bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane ummatichumayyuu ija diinummaan kan ilaalu ta’uun walqabateeti jedhu. 

Humni naannoo Amaaraatii bobbaafamu Godinaalee Wallagga Bahaa, Horro Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa fi iddoowwan birootti kanaan dura badiisa hamaa, ilaalcha diinummaa bu’uura godhate ummata irratti raawwataa turuun waan yaadatamudha. 

Naannooleen afeerraa biltsiginnaa Oromiyaatiin waraana isaanii gara Oromiyaatti akka bobbaasan taasifamuun, rakkoo duraan ture kana hammeessuurra darbee, gara walitti bu’iinsa ummataa qabsiisuuttiyyuu cehuu malaan dhimma akka yaaddootti ka’u isa kan biraati. 

Haata’u malee walitti bu’iinsi ummataas ta’e dhumaatiin lammiilee nagaa mootummaa biltsiginnaa waan yaachisu hin fakkaatu. 

Taateewwan gama kanaan irra deddeebiin mudatan keessattis qooda adda durammaa kan qabu mootummaa fi qaamolee mootummaan bobbaasu ta’uun waan ifa jiru.

Biltsiginnaan TPLF waliin mari’atee, rakkoo Tigiraayiin mariin furachuuf murtoorra gahuu beeksise kun, Waraana Bilisummaa Oromoo waliin mari’atee, Rakkoo Oromiyaatti xumura gochuuf fuul-duraafis karoora kan hin qabne ta’uu ibsaa jira.

Ministir Di’eetaan Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Kabbadaa Deessisaa tibbana wayita ejjennoo mootummaa isaanii VOA irratti ibsanis kanuma mirkaneessan.

Waraanni Bilisummaa Oromoo gama isaatiin nuti mariitti karra cufannee hin beeknu jechuu irratti argama. 

Garuu ammoo humna bobba’u kamuu qolachuuf gahumsa qabna kan jedhe WBOn, kana immoo mootummaan duula opireeshinii farra riphee lolaa jedhe irrattiyyuu argee jiraa jedhe.

Adeemsi mootummaan rakkoo Tigraayiin mariin furachuuf murteessaa, Oromiyaa dirree lolaa godhee itti fufuuf deemu kun, rakkoo walxaxaa biyyattiin keessa jirtuuf furmaanni argamsiisu akka hin jirre, Jaarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo fi Hayyoonni sabichaa irra deddeebiin hubachiisaa jiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Well-planned Cities Essential for Resilient Future in Africa Concludes World Urban Forum | Satenaw: Ethiopian News

Regional Trade Facilitation Roadmap for Horn of Africa Initiative Adopted | Satenaw: Ethiopian News