in

Uummanni qabsaawota ofii gatii isaaf jecha kaffalan osoo lubbuun jiranuu gargaaruu qaba jedhu Dr Gammachuu Magarsaa. – OMN

[ad_1]

Uummanni qabsaawota ofii gatii isaaf jecha kaffalan osoo lubbuun jiranuu gargaaruu qaba jedhu Dr Gammachuu Magarsaa.

 

Waggaa 16ffaan Artist Usmaayyoo Musaa itti wareegame sirnoota garaagaraan yaadatamee jira.

Kitaabni seenaa Artiist Usmaayyoo  irratti barraaye  fi CD’n tokko yaadannoo isaaf kaleessa magaalaa Finfinneetti eebbifamee jira.

Qe’ee  Gadaamessaa aartii  fi qabsoo Oromoo kan taate dachee Afran Qallootu biqilche,  bara 1967  baha Oromiyaa Haramaayaatti dhalate. Hangafoota Aartii Oromoo kan Baha Oromiyaa keessaa warri maqaan isaanii tarree jalqabaatti waamamu, nama Aartii weelleewwan isaa barayyuu hin moofofne fi dhaggeeffatamanii hin quufamne keessaa nama tokko.

Ganamumaan Aartisti, dhugaa fi sabboonummaan Oromummaan nama keessatti magarteedha. 

Jaalallii fi ulfinni  sabaaf qaban  madaalliinsaa  hanga eessaa akka ta’e jiraatee nama hojiin agarsiise. Artistii fi qabsaawaa haqaa Usmaayyoo Musaa. 

Miseensa Baandii Caffee Gadaa kan ture yoo tahu, qabsaawaa ogummaa Aartii Rabbiin isa badhaaseen hojii saba isaa dammaqsuu fi hadhaa roorroo gabrummaa Oromoo fi Oromiyaarra jirtu bifa Aartiin  ummata isaa nama hubachiisaa turee dha. 

Saba isaa dheebuu aartii qabu dheebuu baasuf  qaroowwan akka Adam Haruun, Fandishee Mul’ataa, Halloo Daawwee, Suutee Bareentuu, Kadir Sa’id, Abdii Ibraahim,  Hirphaa Gaanfuree, Ilfinash Qannoo,  Callaa Carcar fa’ifaana gumaatni jajjabduun Usmaayyoon aartii Oromoof kaaye waan dhaloonni  keenya beekuu fi leellisaa jiru. 

Naannawa bara 1987 kennaa aartiin  isa dhangiite qabatee hojii weellee jalqabuu hima seenaan Usmaayyoo. Albamoota dhuunfaa 4 fi weelleewwan Afaan Oromoo  kolleekshinii Artistoota Oromoo maqaa eerre faana qopheessee gurra dhaggeeffattootaan gaheera. Albamoonni sadi kan Usmaayyoon dalage gaafa lubbuun jiru kan gabaarra oolan yoo ta’u tokko immoo erga inni wareegamee gara uummataa bahe.

Seenaa dhaabbataa, yaa daddaba jiruu, dukkana bara dheeraa,  Hiriyoo, Sodaa lubbuu kootiif, Karamiin na deemtaa kanneen jedhan Weelleewwan  namni aartii Afran qalloo kun aartii Oromoof buusee darbe keessayi.

Usmaayyoon ijoollummaa kaasee bu’aa bayii  jireenyaa hadhooftuu baay’ee dabarse. Qormaanni Usmaayyoon itti qorame baay’een kan Aartii Oromoo ta’uu maatiinsaa ragaadha. 

Jiruu hadhooftuun hundaa olii Usmaayyoon dabarse kan mana hidhaatti dabarse dha.  Bara  1996 kaasee waggoota 8 walitti aanan  mana hidhaa Zuwaayitti dararaa hamtuu jala ture.

Gidiraa hamaa mana hidhaa wayyaanee kan waggoota 8  jala taa’ee muuziqaa isaa kan dhumaa nama hojjete. Weelleen mana hidhaa booda hojjete kun “Hidhaa fi ajjeechaan hamilee nun cabsu” kan jedhu yoo tahu, sirbi qabsaawaa Usmaayyoo kun sirba jaallan qabsoo Oromoo gidiraa manneen hidhaa keessatti argaa turan akkasumas roorroo hamaa sirni yeroosii Oromoorran  gahaa ture itti  weellise yoo ta’u, welleen tunis Oromoon hamilee isaa cabee gabroomfataaf akka hin jilbiibbanne onnachiisaa ture. Albamni kun  hamilee qabsaawootaa   utubuun  uummanni  bifa haarawaan akka warraaquf beenziila qabsoo kan taatee dha jedhama.

Abbaa ilmaan shanii Usmaayyoon  aartii fi qabsoo Oromoo tanatti jiruu dhabee bultiinsaallee faca’uu seenaan isaa ni hima. “Dukkana bara dheeraa” jechuunis waldhaansoo jireenyaa isaa fi maatiinsaa argan weelleen ibseera. Weelleewwan warraaqsaa gaafa roorroo saba isaa dammaqsan, kan gaafa bal’inaa itti bohaaran,   kan bu’aa bayii   jiruuf jireenyaa,  jaalalaa, aadaa  fi sabboonummaa hedduu turan. Guyyaa dhiphinaa maatiinsaa faca’ee  hiriyoonnisaa gaafa gammachuu waliin kolfanii gaafa rakkoo isaa qoolliffatan “hiriyoo” jedhee yaadannoo hiriyaa gaafa rakkoo fi makkoo  sirbaan ibseera. Haati manaa qabaawaa Usmaayyoo Musaa bara sadeet hunda gara mana hidhaatti osoo deddeebituu xumura irratti miidhaa isii mudateen bara 2004 wareegamuudhaan boqonnaa sammuu fi qaamaa osoo hin argatin  lubbuun dabarte. 

Usmaayyoo Muusaatis miidhaa fi dararaa mana hidhaa keessatti baroota Sadeet guutuuf isarra gahaa tureen, eega hidharraa baheen booda gar malee dhukkubsachaa turuudhaan, osoo miidhama kanarraa hin dandamatin Magaalaa Cirootti  sadaasa 18 bara 2006 wareegame. Usmaayyoon aartii fi sabboonummaa Oromootif afuura dhumaa baafate.

Wagga 16ffaan Usmaayyoon itti wareegame kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti bakka artiistonni, hayyoonni fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa argamanitti yaadatamee jira. Kitaabni seenaa jireenya isaa himu kan gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaatiin barraaye fi CD’n tokko eebbifamee jira.

Qophii kanarratti intalli Artist Usmaayyoo  Musaa Saartuu Usmaayyoo ilmaan qabsaawota kufanii bakkeewwan garaagaraatti hirkoo dhaban hedduutu jiru jechuun uummanni warra kana waliin dhaabbachuu akka qabu waamicha goote.

Hayyuun seenaa Dr. Gammachuu Magarsaa uummanni gootota isaa yeroo lubbuun jiran birmachuufii qaba jechuun dhaaman waltajjii kanarratti.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

News: Worsening security, drought drive Ethiopia humanitarian response rise to $3.335 billion; 11% increase in people in need

News: Tigrayan official accuses Eritrean forces of “summarily executing” civilians, calls on federal government for protection