in

Sinoodosiin bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa haaraa hundeeffame, deebii gaaffii amantootni amantichaa barootaaf gaafachaa turaniiti jechuun rogeeyyiin Oromoo hedduu ibsan.


Sinoodosiin bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa haaraa hundeeffame, deebii gaaffii amantootni amantichaa barootaaf gaafachaa turaniiti jechuun rogeeyyiin Oromoo hedduu ibsan.

 

Warri bulchiinsa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhuunfatee ture bataskaanattii giddugala siyaasaafi aadaa saba tokkoo godhachuun, eenyummaafi afaan sabootaa ukkaamsaa turus, murtee abbootiin amantaa dabarsan kanaan seenaan kun jijjiirrameera jedhan rogeeyyiin.

Uummatni Oromoo hundis Oromoonni amantaa ortodoksii hordofan afaaniifi aadaa isaaniitiin waaqeffachuuf qabsoo isaan taasisaa jiran bira dhaabbachuutu irra jira jedhaniiru.

Guyyoota lama dura Sinoodosiin bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa haaraa hundeeffamuu dureewwan amantichaa ibsuun, sinoodoosichi luba-lubootaa ykn phaaphaasii 26 dibuudhaan eebbisee hojiitti bobbaasuu beeksisan.

Murtee Sinoodoosichaa boodas yaadonni hedduun dhaga’amaa jiru.

Gariin gaaffii mana lubummaa Oromiyaa waggoota dura ka’ee tureen wal qabsiisuun dhimmicha yoo ibsan, gariin ammoo akka warraaksa haaraatti taatee kana raajeffachaa jiru.

Keessumaa rogeeyyiin hedduun dhimmicha ijoo taasifachuun raajeffatanii itti deddeebi’uun barreessaa jiru.

Gama biraatiin rogeeyyiin amantichaa Amaariffa dubbatan, sagalee gaddaa dhageessisuun ‘Oromiyaan nu harkaa baate’ miira jedhuun marsaalee hawaasaa gubbaatti yaada isaanii ibsachaa jiru.

Sinoodosiin bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa haaraa hundeeffame kun ibsa guyyoota dura baaseen, “namni kamuu afaan beekuun sagalee waaqayyoo dhaga’uun mirga isaati waan ta’eef, luba-lubootaa afaan hawaasni dubbatu beekan gara godinaaleetti ergineera” jechuun, ka’umsi luba-luboota dibuu, gaaffii hawaasaa deebisuufi itti fufiinsa amantichaaf yaadamee ta’uu himaniiru.

Kanumaan wal qabsiisuun Rogeessi Walaabuu Jiloo toora Facebook isaa gubbaatti, “kana booda, Sababa Oromoon ofiif amantii isaa geggeeffachuu murteesseef, maalaqni mana amantii gara Siyaasaa farra Oromummaatti dhangala’aa ture ni dhaabbata” erga jedhee booda, murtee phaaphaasota kanneenii jejuun, waldhaansoon eegalame waldhaansoo gootummaa gaafatu ta’uu ibse.

Hayyuufi barsiisaan siyaasaa Doktar Milkeessaa Miidhagaas toora Facebook isaanii gubbaatti, murtee sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa isa haaraa kana jejuun, “Oromoon bakka jirruutti Waan dandeenyuun falmaa dhugaa abbootiin amantaa Mana Amantaa Ortodoksii Oromiyaa gaggeessaa jiran kana deeggaruu itti haa fufnu.” jechuun waamicha dhiheessee jira.

“Obbolaan keenya Oromoon Ortodoksii baga gammaddan! Firii qabsoo keessan yeroo dheeraa arguun nama gammachiisa.”  kan jedhe ammoo xiinxalaafi rogeessa siyaasaa Yaayyaa Bashiri.

Yaayyaan murtee Sinoodosichaa raajeffachuun, qaamni injifannoo kana dhugoomsuuf gumaache hunduu galata qaba jechuun galateeffate.

Qabsoo abootiin amantaa kun godhaa jiran, qaama qabsoo sabichaa ta’uun wal nama hin gaafachiisu kan jedhe Yaayyaan,  Injifannoo argame kanaaf jecha duulli isinirratti banames duula sabaafi sablammootarratti baname waan ta’eef, dhimmichi dhimma hunda ilaallatu ta’uu hubatamuu akka qabu dhaame.

Hayyuufi Rogeessi Oromoo Girmaa Guutamaa ammoo, dhimma kana ilaalchisuun mormii namoonni dhuunfaafi gartuuleen tokko tokko dhageessisaa jiran irratti afaan Amaariffaatiin yaadasaa yoo ibsatu, qaamoleen mootummaa, hooggantoonni olaanoofi namoonni dhuunfaa waajjiraalee mootummaa gurguddaa hoogganan dhimma amantaa keessa galanii murtee sinoodosichaa gara walitti bu’insaatti jijjiiraa jiran seeraan gaafatamuu akka qaban gaafate.

Dhumarrattis Bataskaanonni Tigiraay waggaa tokko dura mana lubummaa mataa isaanii yeroo hundeeffatanitti, duulli haganaa akka itti hin banamin ibsuun, kan Oromiyaa maalif akka orma iyyisiise ifaadha waan ta’eef, Oromoon hunduu obbolootni keenya amanticha hordofan mirga afaaniifi aadaa isaaniitiin waaqeffachuu akka qabaataniif bira haa dhaabbannu jedhaniiru.

 

 Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Artiist Soninaaf Adam tika Mootummaatiin Magaalaa Adaamaa keessaa butamee erga hidhamee torbanirra caaluu maatiin OMN-tti himan. – OMN

Abiy Urges Scholars to Apply Intellectualism in Producing Substantial Solutions for Challenges – Satenaw: Ethiopian News