in

Qondaalli KFO Jawaar Mohaammad rakkoo Itoophiyaa Kaabatti nagaan furree, Oromiyaatti lolaan fixna jechuun of sobuudha jedha. – OMN

[ad_1]

Qondaalli KFO Jawaar Mohaammad rakkoo Itoophiyaa Kaabatti nagaan furree, Oromiyaatti lolaan fixna jechuun of sobuudha jedha.

 

Balaan Oromiyaa ummatootaafi naannolee  mara akka tuqu waan qabatamaa guyyaa guyyaan agarrurraa hubachuun  salphaa dha kan jedhu Jawaar dhibdeen Oromiyaa keessaa dhibdee siyaasaa waan taateef mariin malee qawweedhaan hin furamtu jedha.  

“Torban darbe waliigaltee nagaa waraana hamaa Tigraay booda mallattaa’e dhageenyee hedduu gammadne. Faallaa isaammoo waraanni Oromiyaa keessaa kan durii caalaa hammaatee lammiilee nagaa gaaga’aa jira. Torbaanota muraasa dabarsinetti qofa lammiileen nagaa dhibbaan lakkaawaman Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee fi Cobiitti, Wallagga Bahaa Naqamteetti, Wallagga Lixaa Biilaa, Najjoo, Mandii faa keessatti ajjeefamanii jiru” jedha qondaalli KFO Jawaar Mohaammad haala Oromiyaa keessaa irratti barruu miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxanseen. 

Lammiilee dhukaasa gidduutti nyaatamaa jiran malees haleellaa qilleensaa namaa fi bakka adda hin baafneen lammiileen nagaa gaaga’amaa jiraachuu eeree, Miliyoonotni sababa walitti bu’iiinsaan buqqa’anis xiyyeeffannaan argatan xinnaa dha, Qaamni quba isaan hin qabu waan hin jirreef gargaarsi namoomaa argachaa jiranis hin jiru jedha Jawaar.

Kanaaf nama hundaafuu ifa ta’uu kan qabu haalli kun diigumsa biyyaa waan fidu. Karaan kun immoo waggoota 4’n darban hin hojjenne. Borus hin hojjetu. Rakkoo irruma caalaa yoo hammeesse malee jedhe.  

Akkuma kaaba biyyattii rakkoon Oromiyaa keessaas dhibdee siyaasaati kan jedhu Jawaar innis kan furamu gad taa’anii mari’achuu fi kennanii fudhachuu dhaani jedha. 

Kutaa  biyyattii tokkotti nagaa buusanii kaan keessatti dhiiga dhangalaasun nagaa fida jedhanii yaadun gowwuummaa dha. Itoophiyaan nagaa hunda galeessa feeti jedha.

Hawaasni addunyaa fi hoggansi Itoophiyaa haala Oromiyaa keessaa hammaataa dhufeef xiyyeeffannaa kennuu akka qaban waamicha godha.

Gareewwan wal waraananis lammiilee nagaaf eegumsa akka godhanii fi gara mariitti akka dhufan  dhiibbaan irratti godhamuu qaba. Lammiileen nagaa miidhaman gargaarsi namoomaa hatattamaa  godhamuufii qaba jedhe Jawaar.

Dhiiga dhangalaasuun dhaabbachuu qaba. Nagaan filmaata biraa hin qabu! Nagaan dhugaa! jechuun ergaa isaa Afaan Ingliffaan barreesse goolaba.

Dhimmuma unkurama Oromiyaa keessaa irratti ergaa Afaan Oromootiin dabarseen immoo “Dhumaatiin ummataa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti maaf hin dubbanne komiin jedhu hedduutu natti dhufa jechuun eegala. Gama tokkoon komii sirrii ta’uu,  gama biraan garuu maal haa baasuuf dhama raasuunis jira jedha. Osoo dubbachuun bu’aa buusee,  osoo haalli hangana hin babbadin hamma  laagaan keenya goggoguu waywaanne. Lubbuu teenya qabsiifnee ummata keessa deemnee gorfanne. Ol deebine hogganoota gama hundaafuu waan argine gabaafnee akka osoo dubbiin daran wal hinxaxne furan kadhanne. Gaafa dhumaatiin kun akka dhufu tilmaamuun waywaannu aanaalee takkaafi lama qofatu jeequmsaan hubamaa ture” jedhe.

“Har’a godinni Oromiyaa lolli keessatti hin godhamne, kan namni keessatti hin dhumne hin jiru. Dhugaa haa dubbannu yoo jenne lakkofsi ilmaan Oromoo waggoota afran kana ajjeefamanii kan bara Wayyaaneefi Darguu walitti dabalatee ni caala. Har’a ummanni keenya miliyoonotaan qe’e isaarraa buqqa’ee rakkoo hamaa keessa jira. Dargaggeessi Oromiyaa misoomsuuf barate gamaa gamanaan hidhatee walfixaa jira. Kuni qaanii dubbachuuf nama sururuudha” jedhe Jawar.

Har’as waanuma kaleessaa waywaachaa baane jenna. Maddi lola kanaa wal dhibdee siyaasaati. Mariin malee madfiin hin furamtu jedhe. 

Akkuma Kaabatti agarre, hammamuu dheeratu lolli kun mariidhumaaan dhumuuf taa’a. Waan hin oolleef miskiina lafarraa fixuun, biyya hiyyeettii daran unkuteessuun  haa dhaabbatu jechuun waamicha godha Jawaar.

“Rakkoo Itoophiyaa Kaabatti nagaan furree, Oromiyaatti lolaan fixna jechuun of sobuudha. Mana cinaa tokkoon gubaa cinaa biraan kabuun walfakkaata. Oromiyaan dhiigaa Itoophiyaan jaaramtu hin jirtu. Balaan Oromiyaa ummatootaafi naannota mara akka tuqu kaleessa hubachuun dadhabamus har’a ragaan guyya guyyaan mul’ata” jedha.

Rakkoo gama Kaaba biyyattii araaraan fixuuf yaaluun abdii horee jira. Garuu hamma kan Oromiyaas karaa nagaa hin qabannetti, yaaliin araaraa Kaabaas carraan milkaayuu isaa xiqqaadha. Itoophiyaa gaaga’ama ishii mudaterraa baraarree biyya hundaaf taatu jaaruu yoo barbaannee walwaraansi roga hundaan godhamaa jiru dhaabbachuu qaba. Kanaan alatti fuuldurri ummataafi biyya sanii guyyama guyyaan hamataa deema jechuun ergaa isaa goolaba Qondaalli KFO Jawaar Mohaammad.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Addi Bilisummaa Oromoo haleellaa xiyyaaraa magaalaa Mandiitti raawwatame balaaleffate. – OMN

News: Supreme Court upholds ruling to release journalist Gobeze Sisay on bail