in

Paatiriyaarikiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas, Ephis Qophosoota haaraa muudaman 26f beekamtii kennanii gara bakka itti ramadamaniitti hin bobbaasan taanaan, Paatiriyaarikii mataa keenyaa filachuuf dirqamna jedhan Abboonni Amantaa Sinoodosii haaraa hundeessan.

[ad_1]

Paatiriyaarikiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas, Ephis Qophosoota haaraa muudaman 26f beekamtii kennanii gara bakka itti ramadamaniitti hin bobbaasan taanaan, Paatiriyaarikii mataa keenyaa filachuuf dirqamna jedhan Abboonni Amantaa Sinoodosii haaraa hundeessan.

 

Kana gochuuf Seerri, Danbii fi Qannoonaan mana amantaa keenyaa nuuf hayyama kan jedhan Abboonni Amantaa kun, haata’u malee ammatti fedhiin keenya Paatiriyaarikii haaraa muuduu miti jedhaniiru.

Murtoon Phaaphaasota haaraa muuduu tibbana dabarsan, Rakkoolee Bataskaana Ortodoksii mudatan furuu fi gaaffii hordoftoota Amantichaa deebisuuf tahuu irra deebiin hubachiisuun, murtoon kun fudhatama argachuu qaba jedhan.

Murtoon kun fudhatama kan dhabsiifamu taanaan garuu bu’uura seera mana amantichaatiin tarkaanfii itti aanutti cehuun gidduu isaaniitii Paatiriyaarikii kan filatan tahuu hubachiisaniiru.

Abboonni amantaa kunneen akka miidiyaatti himanitti, tarkaanfii bataskaanattii cimsutu fudhatame.

“Qulqulluun Paatiriyaarikii osoo lubbuun jiranii, Biyyaa osoo hin bahin, dhibamanii osoo hin ciisin,  sababa dullumaatiin ykn du’aan osoo nurraa adda hin bahin Paatiriiyarikii biraa muuduun hin danda’amu, isin garuu muuddaniittu nuun jechuun yaada kana kan hafarsan jiru” kan jedhan dureewwan amantaa kunneen, “Dhugaadha Qulqulluun Patiriyaarikii hin dhibamne, hin duune, biyyaas hin baane. Hin dulloomne, hin dadhabne. Osooma lubbuun jiranii garuu, gaaffii uummataa deebisuuf hin dandeenye. Kan jechaa jirru gaaffiin gaafatame deebii haa argatuudha.” jedhan.

Itti dabaluunis “Abbootiin amantaa naannoleerra jiran, Qulqulleessituu hanga waardiyyaatti hojjettoota jiran dabalatee hojjettoonni sadarkaan jiran Afaan naannoo itti ramadamaniillee warra hin beeknedha” jedhu.

Kun akka sirratuuf irra deddeebiin gaafachuu eeranii, furmaata dhabuu dubbataniiru.

Gaaffii deebii dhabe kana deebisuun yeroo barbaachisaa tahee argametti ammoo Seera, Danbii fi Qannoonaa bu’uura godhachuun deebii akka itti nuuf kennaniif dhimmicha gara Abboota keenyaatti dabarsine jedhu.

“Ephis Qophosoonni amma muudaman 26, gara bakka itti ramadamanii akka ergaman Qulqulluu Paatiriyaarikii xalayaadhaan gaafanna. Qulqulluu Paatiriiyarikiin xalayaa kana simatanii isaan muudaman gara bakka itti ramadamaniitti bobbaasuu baannaan, Phaaphaasonnii fi  ephis Qophosoonni amma jirru afurii fi shanirra darbinee 29 geenyeerra waan taheef, gara Qulqulluu Paatiriyaarikii filachuutti deemuuf dirqamna” jedhaniiru.

Seerri kun keewwata Fitahaa Negestii irra ifatti taa’eera kan jedhan dureewwan amantii Ortodoksii kunneen, Phaaphaasonni 4 ykn shanii fi sanaa ol yoo tahan, Qulqulluu Paatiriyaarikii gidduu isaaniitii baasuu akka danda’an hayyama, Dhugaan jiru kanadha jechuun ibsan. 

“Nuti ammatti kan jechaa jirru, ephis Qophosoonni muudaman bu’uura Seeraa, danbii fi Qannoonaa mana amantichaatiin kan muudaman waan taheef, Qulqulluun Paatiriyaarikii simatanii mallattoo isaaniitiin gara bakka itti ramadamanii deemanii hojii isaaniitti akka bobba’an akka taasisanidha” kan jedhan dureewwan amantii kunneen, “Qulqulluun Paatiriyaarikii sana gochuuf hayyamamoo hin ta’an taanaan Paatiriyaarikii filannee, ephis Qophosoonni muudaman hayyama Paatiriyaarikii filatamuun gara bakka itti ramadamaniitti akka bobbaafaman taasisuun mirga keenyadha” jechuun ijjannoo isaanii ibsaniiti jiru

 

 

 

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

PM Abiy Ahmed and Emmanuel Macron speak on the phone –

Barreessaa Olaanaa Sinodoosii fi Hangafa phaaphaasii Kutaa Lallaba Shawaa Kibba Lixaa kan ta’anii fi hundeessitoota Sinoodoosii haaraa keessaa tokko kan ta’an Abuna Saawiroos hayyuu Amantaa barnootaa fi naamusaan beekamanii fi tajaajila mana amantichaa keessatti qooda olaanaa bahaa turan ta’uu seenaan isaanii ni agarsiisa.