in

Murtoo daangaa Bulchiinsaa sararuu qondaalonni biltsiginnaa dhiheenya dabarsan hordofuun jiraattonni Aanaa Sulultaa Ganda Akaakoo Mana Abbichuu “Finfinnee jalatti deebitu” jedhamuun yaaddoo jabaa isaanitti tahee jiraachuu himan.

[ad_1]

Murtoo daangaa Bulchiinsaa sararuu qondaalonni biltsiginnaa dhiheenya dabarsan hordofuun jiraattonni Aanaa Sulultaa Ganda Akaakoo Mana Abbichuu “Finfinnee jalatti deebitu” jedhamuun yaaddoo jabaa isaanitti tahee jiraachuu himan.

 

Jiraattonni Ganda Akaakoo Mana Abbichuu, kanaan dura seeraan ala Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee jalatti ukkaamfamanii erga bulaa turaniin booda, waggaa muraasaa as bu’uura gaaffii hawaasaatiin Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee Aanaa Sulultaa jalatti akka bulan taasifamee ture.

“Aanaa Sulultaa jalatti akka bulluuf murtaa’uu hordofee rakkoolee duraan addatti nu mudataa turan irraa hanga tokko furmaata argachuuf dandeenyee turre” kan jedhan jiraattonni gandichaa, torban muraasaa as adeemsi mul’atu ammoo deebisee yaaddoo keessa nu buuseera jedhu.

Murtoo dabaa daangaa bulchiinsaa Finfinnee fi Magaalota Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee sararuu qondaalonni Biltsiginnaa dhiheenya murteessan hordofee, isin Finfinnee jalatti deebitu jedhamuun qaama mootummaatiin itti himamaa jiraachuu himan.

“Finfinnetti gadi deeebitu nuun jechaa jiru, nuti gama keenyaan, kottaa dura nufixaa malee, lammata Finfinnee jalatti deebi’uun hin yaadamu jechaanii jirra” kan jedhan jiraattonni gandichaa OMN quunnaman kunniin, haalli nutti deemaa jiru gabrummaa baroota dheeraaf nurratti fe’amee turetti kan nu deebisudha jechuun yaaddoo qaban ibsataniiru.

Yeroo bulchiinsa Finfinnee jalatti humnaan akka bulan taasifamee turetti, Afaan ofiin tajaajila argachuu fi ilmaan ofii barsiifachuun rakkoo guddaa ture. Qabiyyee isaanii Ganamaatti ragaa abbummaa dhorkatamuun, saamichaaf saaxilamaa turan. Ummanni gandichaa sababa eenyummaa isaaniitiin addatti cunqurfamuun misoomawwan bu’uuraa magaalattii irraallee akka hin fayyadamne taasifamuun moggaatti dhiibamanii turuu dubbatu. 

Weerara lafaa maqaa “daangaa magariisaa keessa jirtu, qabiyyee kana irratti beekamtii hin qabdan, lafti kun ijaarsa masaraa mootummaatiif barbaadama” jedhuu fi sababoota biroon raawwatamuun, qe’ee isaanii ganamaa irraa dhiibamuun hanga ammaattuu gocha irraa hin dhaabbanne ta’uu himu.

 

“Haala Bulchiinsa Finfinnee jalatti numudataa ture kana gaafa ilaallu, ammas gara Finfinneetti deebitu jedhamuun nuyiif du’a lammataati” kan jedhan jiraattonni ganda Akaakoo mana Abbichuu, murtoon maqaa daangaa sararuutiin darbe fedhii hawaasa keenyaa giddugala kan hin godhannedha jechuun balaaleffatan.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa Dokmentii “Gabaasa Raawwii Hojii Dhimma Daangaa Bulchiinsaa kan magaalaa Finfinnee fi GAONF” jechuun torban muraasaan dura ifa taasise irratti, hojiin daangaa sararuu kun erga eegalamee, “iddoowwan magaalaa Finfinneetiin humnaan qabamanii turan hedduu gara Oromiyaatti deebifneerra” jechuun iddoowwan deebi’an jedhe keessatti Ganda Akaakoo Mana Abbichuu, Eekkaa Siree, Heechuu fi Indoodee jedhaman eeree ture. Ganda gara bulchiinsa Oromiyaatti akka deebi’u taasifne jechuun ragaan biltsiginnaa Oromiyaatiin ifa tahe jalqaba irratti eeru, Ganda Akaakoo Mana Abbichuutti haalli qabatamaan mul’atu garuu, faallaa dubbii kanaa ta’eera.

Bu’uura odeeffannoo hawaasa irraa arganneetiin wanti qabatamaan achitti ta’aa jiru, Ganda Akaakoo Mana Abbichuu gara bulchiinsa Oromiyaatti deebisuu osoo hin taane, ganda qabsoo hawaasaan GAONF jalatti akka bulu ta’ee ture kana, godinicha jalaa baasanii Finfinnee jala galchuutu raawwatamaa jira jedhu jiraattonni. 

Adeemsi shiraa maqaa daangaa bulchiinsaa sararuutiin Ummaticha irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiruu fi murtoon fedhii hawaasichaa giddugala hin godhanne kun hatattamaan akka dhaabbatuuf gaafanna jedhan. 

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

News: Indiscriminate attacks leave dozens dead in Horo Guduru, Oromia; witnesses blame ‘Fano militants’

News: Indiscriminate attacks leave dozens dead in Horo Guduru, Oromia; witnesses blame ‘Fano militants’ | Satenaw: Ethiopian News