in

Mootummaan tajaajila quunnamtii mara irratti cufuufi misooma bu’uuraa irraa kutuun, Ummata Aanaa Eebantuu beelarra buusaa jira jedhan dhalattoonni Aanichaa.

[ad_1]

Mootummaan tajaajila quunnamtii mara irratti cufuufi misooma bu’uuraa irraa kutuun, Ummata Aanaa Eebantuu beelarra buusaa jira jedhan dhalattoonni Aanichaa.

Godina Wallaggaa Bahaatti kan argamtu Aanaan Eebantuu, waggoota lamaan darbaniif rakkoo nageenyaa hammaataa keessummeessaa jiraachuu odeeffannoon jiraattota Aanichaarraa arganne nimul’isa.

Rakkoo Nageenyaa Aanichatti mudateen walqabatee hawaasni gaaga’ama hedduuf saaxilamaa tureera. Yeroo ammaammoo ulaan marti itti cufamuun, tajaajilli misoomawwan bu’uuraa marti irraa dhaabbatanii, haala hammaataa keessa bu’eera jedhu dhalattoonni Aanichaa haala hawaasni isaanii keessa jiru OMNf ibsan.

Jiraataan Aanichaa bakka tajaajilli bilbilaa jirutti bahuun haala maatiinsaa fi hawaasni Aanichaa keessa jiru OMNf ibse akka jedhutti, Uummanni Aanaa Eebantuu Tajaajilli Ibsaa, Bilbilaa fi Interneetii erga irraa citee waggaa caaleera. Daandiin tokkichi magaalaa Naqamteerraa gara Aanaa Eebantuu geessus erga cufamuu ji’oota saddeet lakkoofsiseera. Zayitaa fi Shukkaara dabalatee, meeshaaleen bu’uuraa jireenya dhala namaatiif barbaachisan gara aanaa Eebantuu akka hin seenne daangeffameera; hawaasni akka garaasaa Gabaa bahee bitachuuf daldalachuu danqameera.

Uummanni Aanaa keenyaa “Isin Shaneedha” jedhamuun waa hundi irratti cufamee rakkoo hammaataa keessa erga bu’ee, waggaa lama lakkoofsiisera jedhu dhalataan Aanichaa OMN quunnaman.

Uummanni keenya ta’e jedhee beeleffamaa jira kan jedhan maddi odeeffannoo OMN kun, qaamni Aangoorra jiru yakka namoomaa daangaa darbe hawaasa aanichaa irratti raawwataa jiraachuu ibsan. Haata’u malee marfamni uummanni kun keessa jirus ta’es, Yakki namoomaa itti fufiinsaan hawaasicha irratti raawwatamaa jiru xiyyeeffannoo hin arganne. Rakkoon kun akka furamuuf gaafachuunuu yakka ta’eera kan jedhan jiraataan aanichaa kun uummanni qe’eesaa gadi lakkisee bahuuf dirqamaa jiraachuu ibsan.

Haalli hawaasa aanichaa mudate kun egeree hawaasichaaf balaa yaaddessaadha kan jedhan jiraattonni Aanaa Eebantuu bilbilaan OMN quunnaman kunniin, yeroo ammaammoo haalli balaa hawaasa naannichaa mudate ittuu hammeessu mul’ataa jiraachuu ibsaniiru. Qaamni aangoo harkaa qabu Riphee Lolaan balleessa jechuun waraana guddaa Oromiyaa irratti labseen walqabatee, Humni waraanaa guddaan gara Aanaa Eebantuutti bobbaafamaa jira. Uummata ulaan quunnamtii marti irraa cufame kana gaaga’amni mudachuuf malu hammaataa ta’uu danda’a yaaddoo jedhu qabna jedhan. Rakkoon naannichatti itti fufiinsaan mudataa jiru xiyyeeffannoo dhabuun egeree hawaasichaa yaaddoo guddaa keessa buuseera. Gama biroon weerarri milishaa Amaaraatiin hawaasa naannichaa mudataa jiru itti fufee jiraachuun qormaata dabalataa ta’eera.

Ummanni Oromoo roorroo isa mudatu callisaan walirratti ilaaluu hin qabu jedhu dhalattonni naannoo. Rakkoo numudateef xiyyeeffannoo kennuun, Hawaasni addunyaa yakkoota waraanaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran irratti akka xiyyeeffatuuf, sagalee walii ta’uutu barbaachisaan dhaamsa isaaniiti.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Investigation Team Stresses Need for Concerted Efforts to Bring TPLF Criminals to Justice

ኤርትራ የባይደንን አስተዳደር ወቀሰች። MALEDA TIMES MEDIA GROUP