in

Mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiilee tiksuun itti gaafatamummaa jalqabaasaa bahachuu hin dandeenye jedhan hawaasni Oromoo biyya Norway magaalaa Bergen fi naannoo isii jiraatu.

[ad_1]

Mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiilee tiksuun itti gaafatamummaa jalqabaasaa bahachuu hin dandeenye jedhan hawaasni Oromoo biyya Norway magaalaa Bergen fi naannoo isii jiraatu.

 

Hawaasichi ibsa baaseen uummata qe’ee isaa irraa buqqa’eef deeggarsa yeroo hattattamaas ta’ee deeggarsa deebisanii dhaabuuf taasifamu kamuu bira dhaabbachuuf qophii tahuu beeksiseera.

Hawaasichi ibsa ejjennoo guyyaa kaleessaa baaseen ajjeechaa fi buqqaatiwwan Oromiyaa keesatti raawwatamaa jiraniin baay’ee yaadda’uu addeesse.

Oromiyaa keessatti uummatnii nagayaa hidhattoota Faannoo jedhamanii fi milishoota naannoo Amaaraatiin ajjeefamaa, saamamaa, qe’ee irraa buqqaafamaa akka jirus ibseera. 

Gochaawwan garee kanaas balaaleffateera.

Birmadummaan daangaa Oromiyaa kabajamaa waan hin jirreef, nageenyi lammiilee Oromiyaa keessatti tikfamaa waan hin jirreef bulchiinsii mootummaa naannoo Oromiyaa guutummaatti angoo gadhiisee filannoon haaraan akka godhamus gaafateera.

Nageenyi biyya Itiyoophiyaa keessaa keessumaa kan naannoo Oromiyaa haala yaadeessaa keessa akka jiru gabaasalee addaa addaa irraa hubachuun ni danda’ama kan jedhe hawaasichi rakkoon kun furmaata xumuraa argachuu baannan biyyattiin gara hin taanetti deemaa akka jirtu eeraniiru.

Oromiyaa keessatti namootni dhibbaan lakka’aman ajjeefamaniiru, kuma dhibbaan kan lakka’aaman immoo qe’ee irraa buqq’aniiru, kana balaaleffachuuf hawaasni Oromoo magaalaa Bergen fi naanawa isii jiraatu guyyaa kaleessaa hiriira mormii geggeesseera.

Gochaa gareen finxaleeyyii Faannoo jedhanii of waamanii ni balaaleffanna kan jedhan hawaasni Oromoo Bergen gareen kun jaarsa, ijoollee , dhiira, dubartii osoo hin jedhiin nama Oromoo ta’e addaa baasee ajjeesuun, saamuun gochaa shororkeessa raawwataa jira. Kanaaf gareen kun kan balaaleeffamuu fi yakka shororkeessummaatti  galma’ee qoqqobbiin barbaachisu akka irratti fudhatamu hawaasa addunyaa gaafataniiru.

Midiyaaleen Itiophiyaa kan mootummaas ta’ee kan dhuunfaa darara saba Oromoo irra gahaa jiru yeroo hedduu ni dhoksu, yeroo dhiyeessan immoo jallisanii dhiyeessu,  Kanaaf loogii midiyaalee Itiyoophiyaatiin saba Oromoo irratti gahaa jiru hawaasni Oromoo Bergen cimsinee balaaleffanna jedhaniiru.

Hawaasichi ibsa baaseen uummata qe’ee isaa irraa buqqa’eef deegarsaa yeroo hattattamaas ta’ee deegarsa deebisanii dhaabuuf taasifamu kamuu bira dhaabbachuuf qophii tahuu beeksiseera.

Duulli wal gargaaruu fi walii dirmachuu akka jabaatee itti fufus dhaamaniiru.

Dhabbilleen gargaargarsa idil-addunyaa kan akka Red Cross, USAID, Oxfam, Norwegian church Aid kkf akkasumas dhabbileen gargarsaa biyyaa keessa uummata kanaaf akka dirmatan waamicha dhiheessaniiru.

Mootummoonni Gamtooman, Gamtaan Awuroppaa, Gamtaan Afrikaa, mootummaan Norway biyya sana keessatti nagaan akka dhufu, warri qe’ee irraa buqqa’an deeggarsa akka argatan dhiibbaa barbaachisu akka taasisan dhaamsa isaanii dabarfataniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Gov’t Delivering Humanitarian Assistance to Tigray by Land, Air Transport –

Peace Agreement Plays Big Role in Regional Security – Satenaw: Ethiopian News