in

Manni murtii Federaalaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akka hiikaman ajaja dabarse. – OMN


Manni murtii Federaalaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akka hiikaman ajaja dabarse.

Koloneel Gammachuu Ayyaanaa poolisii Oromiyaatu na bira keewwate jedhee ture poolisiin federaalaa.

Poolisiin Oromiyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa akka kennu mana murtiin waamame otoo hin dhufin hafe.

Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tuulii Baayisaa OMNf yaada kennaniin, Manni murtii Ijibbaata Federaalaa Dhaddacha 3ffaa, olmaa guyyaa har’aa ooleen, galmee oliyyannoo abbaa alangaa erga qoratee booda murtii kennee jiraa jedhan.

Haaluma kanaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa seeraan ala hidhamanii waan jiraniif, atattamaan akka hiikaman jechuun ajaja dabarsuu dubbatan.

Caamsaa 9, 2014 manni murtichaa galmee ol iyyannoo abbaa alangaa Federaalaa yeroo ilaaletti, deebii barreeffamaa gurmuun abukaattotaa dhihessan irratti hundaa’uun, Poolisiin Federaalaa sababa Koloneel Gammachuu ajaja malee of bira turseef, akkasumas abbaan alangaa Federaalaas sababa himannoo utuu hin banin tureef irratti deebii akka kennan jala murtii kennee ture.

Bu’uruma jala murtii kanaatiinis, abbaan alangaa deebii mana murtichaaf kenneen, Koloneel Gammachuu poolisii Oromiyaatu adaraa nu bira ka’atee, deebi’ee nurraa fudhachuu dide malee, nuti waan ittiin humannus ta’e fedhii mana hidhaa isa tursuu hin qabnu kan jedhu ture.

Manni murtii Ijibbaata Federaalaas deebii dhihaate giddu galeeffachuun Koomishiiniin Poolisiii Oromiyaa dhihaatee deebii akka kennuuf guyyaa kaleessaatti beellama bulfatus, poolisiin Oromiyaa utuu hin dhihaatin hafeera.

Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tuulii Baayisaa nama adaraa kennuun  hidhanii tursuun bu’uura seeraa kan hin qabne ta’uu himaniiru.

Manni Murtii Ijibbaata Federaala dhaddacha 3ffaas, olmaa guyyaa har’aa ooleen Koloneel Gammachuu Ayyanaa hanga ammaatti seeraan ala hidhamuusaanii hirmaattota dhaddachaaf ibsuudhaan, guyyaa har’aarraa eegalee Koloneelichi akka hiikamu jechuun ajaja dabarseera.

Manni murtichaa poolisiin ajaja mana murtii kabajuu akka qabu hubachiisee, namoota akka hiikkaman murtaa’e seeraan ala hidhanii tursuun sirrii akka hin taane himeeti jiraa jedhan.

Adeemsi hidhaarraa hiikamuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hanga oduun kun qindaa’etti kan hin raawwatamne ta’usaa Obbo Tuuliin himanii, gurmuun abukaattota dhimmoota jiran itti fufiinsaan akka hordofus himaniiru.

Caamsaa 10, 2013 jechuunis waggaa darbe manni murtii olaanaa Federaalaa Koloneel Gammachuufi hidhamtoota biroo 12 biliisaan akka hiikamaniif ajajus, poolisiin Oromiyaa balbala mana hidhaarratti eeguun Koloneel Gsmmachuu butanii dhabamsiisuun ni yaadatama.Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

East Africa Art, Culture Festival Enhances People to People Relations: Deputy PM Demeke | Satenaw: Ethiopian News

Ethio telecom recieved approval to launch micro-credit service