in

Luba Saamu’eel Birhaanuu fi Daayiqoon Lammeessaa Kabbadaa Sinoodoosiin haaraan hundeeffame seera qabeessa waan ta’eef uummanni jabaatee bira dhaabbachuu akka qabu hima.


Luba Saamu’eel Birhaanuu fi Daayiqoon Lammeessaa Kabbadaa Sinoodoosiin haaraan hundeeffame seera qabeessa waan ta’eef uummanni jabaatee bira dhaabbachuu akka qabu hima.

 

Hundeeffamuu Sinoodoosii haaraa hordofuun dureewwan amantii OMN dubbise luba Saamu’eel Birhaanuu fi Daayiqoon Lammeessaa Kabbadaa uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota biyyattiitiif ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru.

Mirgi afaan ofiin tajaajilalamuu amantootaa akka kabajamu, simabaloon amantaa walbarsiisuun akka dhaabbatu erga gaafatamee waggoonni lakkaa’amaniiru jedhan luba Saamu’eel Birhaanuu.

Kanuma milkeessuufi rakkoo Oromoo amantaa Ortoodoksii keessa jiruu furuuf manni lubummaa Oromiyaa hundeeffamuuf yaaliin taasifamuu yaadachiisuun kun biyya diiga, sanyummaa babal’isa jedhamuun lubootaa fi Daayiqoononni baay’een hojirraa yoo ugguruman kanneen ajjeefamanis jiraachuu ibsaniiru.

Hundeeffamuu Sinoodoosi haaraa kanaatiin waan hir’ateetu fooyya’e malee fonqolchas ta’e seerri caphe hin jiru jedhan Diyaaqoon Lammeessaa Kabbadaa.

Filannoo jalqabaarratti Sinoodoosiin murteessee patiraarkii wajjiin phaaphaasota muuda ture kan jedhan Lubni Saamu’eel erga gaaffii uummataaf Sinoodoosii fi Paatiraarkiin deebii kennuu didanii phaaphaasonni lakkoofsaan 3 ol ta’an muudama phaaphaasotaa raawwachuu akka danda’an seerri Amantichaa barreeffame eeyyama ni laataa jedhan.

Muudama Phaaphaasotaatiin waqabatee yaada kennaniin phaaphaasonni 26 muudaman Oromoo qofarraa osoo hin taane sabaa fi sabalammoota garaagaraa irraa akka muudaman tahuus addeessaniiru.

Gaafa Tigraay mana lubummaa mataa isii dhaabbatte mormiin baay’en hin turre gaafa dhimma Oromiyaa ta’u wacni hammana ga’u maalif dhaga’ame gaaffi jedhuuf deebii yoo laatan diyaaqon Lammeessaa Kabbadaa gareen saba tokkoo sinoodoosii Itoophiyaa dhuunfate adeemsa siyaasaa fi diinagdee isaanii tikfachuuf mormuu jedhe.

Galiin bataskaanni argatus harki wayyabni Oromiyaa irraa tahuu ibseera.

Diyaaqon Lammeessaan yeroo dhimmi Islaamaas, Ortodoksiis, protestaantiis ka’e jaruma kanatu iyya, kun sababni isaa guddaan amantaaf osoo hin taane siyaasaa fi diinagdee isaanii eegsifachuuf akka carraaqan mul’isaa jedhan.

Sinoodoosii jechuu mana amantaa Ortoodoksii keessatti seera kan baasu, seera kan eeguu fi murtii xumuraa kan laatuudha jechuun ibsan lubni Saamu’eel.

Sinoodoosii tokko, patiraarkii tokko, bataskaana tokko, Afaan tokko, alaabaa tokko, qaamonni jedhan amantaaf dhimmamanii osoo hin taane warra golgaa Itoophiyaa takkittiin aadaa, duudhaa, afaanii fi eenyummaa sabaafi sablammoota biroo daakee balleessuu barbaadu ta’uus himaniiru lubni Saamu’eel.

Kun wangeela irra kan hin jirreefi siyaasa mataasaaniif kan itti fayyadaman ta’uus saaxilaniiru.

Uummanni Oromoo tokkummaa isaa eeggatee sabaaf sablammoota biroo wajjiin ammoo wal qixxummaadhaan hojimaata kam keessattuu hirmaachuu akka qabus dubbataniiru.

Warri Sinoodoosii baay’ina saba tokkootiin dhuunfate gaafa Oromoon phaaphaasii ta’u bataskaanatu gubate rakkootu uumame jedhanii siyaasaa mataasaanii ooffachuuf taattaaffatu malee qulqullummaa amantaatifi rakkoo furuuf hin xiyyeeffatan jedhan.

Sinoodoosiin haaraan hundeeffame seera qabeessa waan ta’eef uummanni jabaatee bira dhaabbachuu akka qabuufi mootummaanis ammoo eegumsa barbaachisu taasisuufi akka qabu dhaamaniiru.

 

 Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Oromo Liberation Army militants attack multiple localities in North Shoa Zone of Ethiopia’s Amhara Regional State  – Mereja

Artiist Soninaaf Adam tika Mootummaatiin Magaalaa Adaamaa keessaa butamee erga hidhamee torbanirra caaluu maatiin OMN-tti himan. – OMN