in

Haleellaa suukanneessaa magaalaa Gambeellaatti dhalattoota Oromoo addatti fo’uun raawwatameen namoonni nagaa hedduun ajjeefamuun himame. – OMN

[ad_1]

Haleellaa suukanneessaa magaalaa Gambeellaatti dhalattoota Oromoo addatti fo’uun raawwatameen namoonni nagaa hedduun ajjeefamuun himame.

 

Haleellaan kun Oppireeshinii tibbana Addi Bilisummaa Gambeellaa fi WBOn waloon magaalichatti geggeessan hordofee kan raawwatame ta’us, magaalichatti dhalattoonni Oromoo sababa eenyummaa isaaniitiin dhiibbaa garaagaraatiif saaxilamuu erga eegalanii bubbuleera jedhu jiraattonni garasii dubbifne.

Haleellaan magaalichatti ummata nagaa irratti xiyyeeffachuun raawwatame kun, adda durummaan Humna Addaa Naannoo Gambeellaatiin raawwatamaa turuu kan himan jiraattonni, gochichi guutummaan guutuutti ajajaa fi beekamtii mootummaa naannichaatiin kan raawwatamedha jedhu.

Viidiyoowwanii fi Suuraaleen taatee magaalaa Gambeellaatti raawwatame mul’isan haalaan suukanneessoodha.

Viidiyoon Kaleessaa eegalee marsaalee hawaasaa irra  naanna’aa jiru, hidhattooti mootummaa Uffata Seeraa Humna Addaa Naannoo Gambeellaa Uffatanii dargaggoo harkisaa lamaan duubatti hidhametti irra deddeebiin dhukaasanii wayita ajjeesan mul’isa. 

Dargaggoon kun dhalataa Oromoo yeroo dheeraaf magaalicha jiraataa turee fi achumatti guddate, nama nagaa Oromoo ta’uu isaa qofaaf ajjeefamedhaa jedhu namoonni itti dhiheenyaan beekan.

Viidiyoon kun ajjeechaa suukanneessaa dargaggoo tokko irratti raawwatamu kan mul’isu ta’us, gochichi dhalattoota Oromoo hedduu magaalicha jiraatan irratti kan raawwatame ta’uutu himama. 

Suuraaleen garasii bahanis kanuma ragaa ba’u. Suuraalee ajjeechaa Gambeellaatti raawwatame agarsiisan kana irraa reenfi dargaggoota 13 daandii irra afamaa mul’ata. 

Hunduu dargaggoota wayita ta’an, uffata Siivilii uffataniiru.  Namoonni reenfi isaanii mul’atu kun dhalattoota Oromoo magaalicha jiraatan, isaan badii tokko malee sababa Oromummaa isaaniin ajjeefamanidha jedhu maddeen naannichaa.

Nammoonni magaalaa Gambeellaatii bilbilaan argannee dubbifne akka jedhanitti, Oppereeshinii Addi Bilisummaa Gambeellaa fi WBOn tibbana waloon magaalaa Gambeellaatti raawwatan hordofee ajjeechaan lammiilee nagaa irratti fuulleffate Humna Addaa Poolisii Naannoo Gambeellaa fi Isaan Jibba Oromoo qabaniin dhalattoota sabichaa irratti bal’inaan raawwatamaa jira. 

Humnoonni kunniin mana tokko keessatti qofa hanga namoota 14 fixaniiru jedhu.

Gochichi keessumaa Ganda 03 fi 04 jedhamuun beekaman bakka dhalattoonni Oromoo bal’inaan keessa jiraatanitti hammaataa jedhu maddeen odeeffaannoo keenyaa. 

Baayyina namoota haleellaa kanaan dhumanii ammatti adda baasuun ulfaataa ta’uu ibsuun, lakkoofsi gamaa gamanaa dhagahaa jiru garuu akkaan guddaa fi taateen raawwatame suukanneessaa ta’uu kan mul’isudha jedhan. 

Reenfi namootaa konkolaattota gurguddoon funaanamaa turuus isaan argine jedhan ragaa bahaniiru.

Haleellaa kanaan walqabatee magaalaan Gambeellaa dirree dhiigaa taateetti; baayyina isaanii yeroof adda baasuun ulfaataa ta’us namoonni nagaa hedduun gocha gara jabina hamaan guutame kanaan ifatti rashanamaniiru. 

Oromummaan yakka ta’ee, namoonni afaan Oromoo dubbatan addatti adamfamaa turan.

Gochichi guutummaan guutuutti ajajaa fi beekamtii qaama mootummaatiin kan raawwatamedha jedhu jiraattonni. 

Humni addaa naannichaa qaamolee jibba Oromoo qaban of cina hiriirsuun hammeenya kana raawwataa turuu fi gareen maqaa Faannootiin ijaaramee socho’ullee gochicha keessaa qooda qabaachuu akeekaniiru. 

Dhimmicha irratti deebii akka nuuf kennaniif gara pirezidaantii naannoo Gaambeellaa Umad Ujuluutti bilbillee jennaan ammatti yaada nuuf kennuu akka hin dandeenye himanii bilbila cufatan.

Itti aanaa Komishiinara Poolisii Naannichaa Obbo Tuut Koor’tti bilbillus “amma isin haasofsiisuuf hin dandeenyu, yeroo hin qabu” deebii jedhu nuuf kennan.

Qondaalonni Mootummaa Naannichaa biroon miidiyaalee biroof deebii kennan taatee ragaadhaan deeggarame kana dubbii sobaati jechuun haalaniiru.

Haalli magaalaa Gambeellaatti mudate kaleessa gara waaree boodaa irraa eegalee hanga tokko tasgabbaa’us hawaasni rifaatuu guddaa keessa jiraachuu fi sodaa nageenyaa jiruun walqabatee hanga oduun kun qindaa’etti sochiin jiraattotaa daanga’ee jira. 

Dhalattoonni Oromoo haleellaan kun irratti fuulleffates gariin lubbuu ofii baraarfachuuf jecha magaalaa gadi lakkisanii baqachuuf wayita dirqaman, kan hafan dhokatanii jiraachuu, haalli jiru ammallee yaaddessaa ta’uu odeeffanneerra.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Barattoonni Oromoo 12 sababa sirba Afaan Oromoo sirbaniif Yuunivarsiitii Qabrii Dahaarii aryatamuun ibsame. – OMN

Gov’t of Ethiopia Invests on Large Infrastructure Projects to Attract Foreign Companies | Satenaw: Ethiopian News