in

Haleellaa guyyaa kaleessaa Finxaaleyyiin Amaaraa fi shororkeessitootni Faannoo aanaa Amuruu magaalaa Agamsaatti raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuu jiraattonni himan.

[ad_1]

Haleellaa guyyaa kaleessaa Finxaaleyyiin Amaaraa fi shororkeessitootni Faannoo aanaa Amuruu magaalaa Agamsaatti raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuu jiraattonni himan.

 

Jiraattonni OMNf yaada kennan, manneen hedduunis humnoota kanaan gubachuu himaniiru.

Dhaabbileen garaagaraas kan barbadeeffaman yammuu ta’u, Baankii Awaash damee Agamsaafi dhaabbileen adda addaa barbadeeffamuu jiraattonni himaniiti jiru.

Aanaan Amuruu lafa Oromiyaa kallattii Kaabaan naannoo Amaaraa daangessitu yoo taatu, lixa-bahaan ammoo Godina Wallagga bahaa aanaa Kiiramuu waliin wal daangessiti. 

Gandoota baadiyyaa qabiyyee bal’aafi lafa qonnaa gurguddaa qaban 21 kan of jalaa qabdu Amuruun, magaalota xixiqqoo addaa addaa qabdu keessaas Magaalaan Agamsaa isa tokko ta’uu odeeffanne.

Agamsi magaalaa guddoo aanittii Oborraarraa KM 24 yoo fagaattu, kallaattii kaabaatiin ammoo fageenya KM 11tiin Naannoo Amaaraa daangessiti.

Guyyaa kaleessaas humnoonni finxaaleyyii Amaaraafi shororkeessitootni Faannoo meeshaa waraanaa gurguddaatiin fe’amanii dhufuun magaalaa Agamsaarratti haleellaa raawwataniin, lubbuun namoota shantamatti tilmaamamu darbuu maddeen OMN magaalicharraa dubbise himaniiru. 

Reeffi namoota ajjeefamanii hanga yoonaa guuramee akka dhumne kan himan maddeen, haleellichi saamicha, duguuggaa sanyiifi baballifannaa lafaarratti xiyyeeffata jedhaniiru.

Haleellaa Finxaaleyyii Amaaraa fi Shororkeessitoonni Faannoo Amaaraa raawwatan kanaan yoo xiqqaate namoonni kuma shantamaa ol qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqaafamuu kan himan jiraattonni magaalaa Agamsaa, Maanguddoota, hawwaniifi daa’imman haleellicha baqachuuf humna hin qabne dabalatee, dargaggoota harka qullaa humnoota kana dura dhaabbatan hanga ammaatti namni 50 ol lubbuun darbuus ibsaniiru.

Jiraattonni OMN dubbise akka jedhanitti, haleellaan kun raawwatamuu guyyaa tokko dursee, uummanni akka ofirraa hin qolanne milishaa dabalatee namoota dhuunfaarraa meeshaan waraanaa hiikame.

Kana malees humni mootummaa naannicha jiru ergama biraaf jedhee bakka biraatti sochoofamee jedhan jiraattonni.

Humnoonni Finxaaleyyii Amaaraa fi shororkeessitoonni Faannoo leenjii loltummaa Bir-shalaqootti fudhatanii bobbaafamu kan jedhan jiraattonni, ergasiiyyis godina Horro Guduruu Wallaggaa seenanii bakka addaa Rigatee jedhamu buufata taasifachuun, meeshaalee waraana ammaayyaatiin bobbaafamuun uummata haleeluu jalqabuun isaanii bubbuleera jedhu.

Aanichatti haleellaan akka kanaa haaraa kan taane ta’uu kan ibsan jiraataan magaalaa Agamsaa tokko, gandoota Aanaa Amuruu 16 finxaaleyyii Amaaraatiin qabamuun waggaa tokko caaluu himee, qonnaan bultoonni Oromoo gandoota saddeet irraa buqqaa’aan magaalaa Agamsaa keessatti baqatanii ji’oota torbaa oliif gargaarsa malee jiraachaa turuu hima.

Humnoonni finxaaleyyii kunniin kana dura gandoota baadiyyaa Aanaa Amuruu, Jaartee Jaardagaa, Kiiramuufi Haroo irratti xiyyeeffatanii akka turan ibsuun, amma garuu haleellichi baballachuun gara magaalaatti seenaa jira jedhu maddeen.

Finxaaleyyiin Amaaraa kun bakka qabatan maratti saamicha qabeenyaa, ajjechaa lubbuufi qabeenya mancaasuurratti xiyyeeffachuu isaanii kan ibsan maddeen, humnoonni kunniin meeshaalee waraanaa gurguddaafi konkolaataa poolisii Mootummaa naannoo Amaaraatiin akka bobbaafaman himu.

Geejiba dabalatee loojistikii mootummaa naannoo Amaaraatu dhiheessaafii jira kan jedha jiraattonni, mootummaan Naannoo Oromiyaa garuu iyya uummata Oromoo naannichaarraa waggaa tokkoo oliif gurra cuqqaallateera jedhu.

Haleellaa guyyaa kaleessaa magaalaa Agamsaatti raawwatameen, baankii Awaash guutummaa guutuutti saamamuufi manneen jireenyaa caccabuu akkasumas suuqiileen hawaasaa gurguddoo gubachuu, dhaabbileen fayyaafi dunkaanni qorichaa barbadeeffamuutu himame.

Jiraattotni Aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa akka jedhanitti, gidiraa uummatni keessa jiru akka hin dhaga’amneef qaamoleen adda addaa hojjechaa jiru.

Kanaaf uummatni Oromoo akka isaaniif birmatu gaafatanii, Miidiyaaleen Oromoo sagalee keenya nuuf haa dhageessisu jedhaniiru.

Jiraattonni haleellaa kanaan qe’eefi qabeenya ofiirra buqqaafaman kunniin, yeroo ammaa kana aanaa Amuruutti kan argamu mana barumsaa Haroo Waloo jedhamu keessa qubsiifamaa jiraachuu kan himan maddeen OMN buqqaatota gidduutii dubbise, manni barumsaafi buufataaleen mootummaa waan isaan wal ga’uu dadhabeef, qarqara daandiifi buufata fayyaa aanichaa keessa qubsiifamaa jiru jedhan.

Ajjechaa suukkanneessaa humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa daangaa darbuun Oromiyaa seenanii raawwatan kana ilaalchisee, mootummaan naannoo Oromiyaa hanga ammaatti waan jedhe jin qabu.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Will State Holding Company Encourage Private Participation? – Ethiopian Business Review | Satenaw: Ethiopian News

Watery Milk Milking Pockets – Ethiopian Business Review | Satenaw: Ethiopian News