in

Godina Gujiitti dhaabbanni misooma Tumsaa jedhamu itti waamamni isaa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif kan ta’e, hawaasa godinichaarratti yakka raawwachaa jira jedhu jiraattonni.

[ad_1]

Godina Gujiitti dhaabbanni misooma Tumsaa jedhamu itti waamamni isaa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif kan ta’e, hawaasa godinichaarratti yakka raawwachaa jira jedhu jiraattonni.

 

Aanaalee Godina Gujii garaa garaa keessatti, dhaabbanni Tumsaa qabata lafa albuudaa jedhuun beenyaa tokko malee, qonnaan bultootaafi dhaabbilee dhuunfaa adda addaa lafarraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni OMN-tti himaniiru.

Jaarsoliin biyyaa, abbootii qabeenyaafi qonnaan bultootni dhimmicha dura dhaabbatanis bakka adda addaatti hidhamaafi gidirfamaa jiraachuu OMN odeeffateera.

Dhimma kana ilaalchisuun qindeessaa Koree Tumsaa Oromiyaafi yaada hawaasaa qindeessinee jirra.

Kaampaaniin Meedirookis ta’e Warshaan Albuudaa Adoolaa akka hojii dhaaban taasifamanis waggaa sadii dura bakkatti deebifamuun haala duraa caalmaatti hawaasa naannoo sanaarratti miidhaa qaqqabsiisuu itti fufee jedhu jiraattonni.

Waggoota afur dura dhaabbanni baasaa-Albuuda Meedirook jedhamu, qabata hojii inveestimentii albuudaa Godina Gujii  gabaa addunyaaf dhiheessuu jedhuun, uummatarratti saamichaafi yakka raawwataa turetti dabalata, rakkoon keemikaalota warshaalee keessaa ba’an fayyaa hawaasaafi naannoorra qaqqabsiisaa turan akka komiitti dhihaachuun, warshichi akka cufamu taasifamee ture.

Dhimma kana ilaalchisuun OMN bakkichatti argamuun komii hawaasaafi rakkoowwan uummatni naannoo sanaa himatan bifa gabaasaatiin hojjetaa tureera. 

Haaluma kanaan miidhaalee fayyaa, daa’imni qaama hirruu dhalachuufi qulqullinni naannoo faalamuunfaa sababa keemikaalota warshaalee sana keessaa ba’aniin uumamaa turanis, kaampaaniileen yeroo sana turan hawaasaaf eeggannoo dursaas ta’e, beenyaa barbaachisaa kaffaluu dhabuusaaniitiif akka cufaman taasifamuun yaadannoo yeroo dhihooti.

Biiroon albuudaafi annisaa Oromiyaa komii hawaasaafi dhugaawwan qabatamoo sanneen giddu galeeffachuun, dhaabbilee naannoo sanatti oomisha albuudaarratti bobbaa’anirraa hayyama fudhatee ture.

Ta’us garuu tarkaanfiin kun ji’ota 11 booda deebisee diigamee akka ture hima jiraataan godinicharraa OMN dubbise.

Kaampaaniin Meedirookis ta’e warshaan albuudaa Adoolaa waggaa sadii dura bakkatti deebifamuun, haala duraa caalmaatti hawaasa naannoo sanaarratti miidhaa qaqqabsiisuu itti fufee jedhu.

Kun kanaan osoo jiruu, akkuma Oromoon “Cittoorratti fanxoo” jedhu sanitti, dhukkubni kan biraan ammas dhalatee jedhu jiraattonni.

Kaampaaniin ormaa kan uummata keenyaa dinagdee keessaa dhiibbatu sun utuu himatamuu, kaampaaniin maqaa Oromootiin socho’u haaraan naannicha buufatus, gocha ulfaataafi yakka kan Meedirook qaqqabsiisaa tureen ol kan raawwatu, Tumsaa dhaabbanni jedhamu yeroo ammaa kana hawaasa dararaa jira jedhu maddeen.

Jiraattonni Aanaa Aagaa Waayyuu akka OMN-tti himanitti, gandoonni hedduu qabata albuudi lafa keessa jira jedhuun, waan qabamaniif namuu qe’eefi qabeenyasaarraa akka buqqaafamu taasisaa jira jedhu.

Hawaasa qe’eefi ooyiruu ofiirraa buqqaafamu kanaaf beenyaan tasumaa kaffalamaa akka hin jirre kan himan maddeen, Dhaabbanni Tumsaa jedhamu kan mootummaa waan ta’eef, lafa mootummaatti beenyaan isiniif kaffalu hin jiru deebii jedhu qindeessitootarraa isaaniif kennamuu himu.

Abbootii qabeenyaa, ijaarsota IMX fi qonnaan bultoota hojii gurgurtaafi albuuda baasuurratti hayyama qaban kan dhalattoota naannoo sanii hedduus, gabaa keessaa baasuuf hayyamni irraa guuramuu akkasumas gariin ammoo hidhamuu isaanii maddeen OMN garasirraa dubbise kunniin himaniiru.

Dhalataan naannawaa sanii OMN dubbise, akka jedhutti, kaampaaniileen hojii albuuda baasuu irratti bobba’anii godinicha keessa jiran hedduun hawaasa naannichaaf eeggannoo taasisaa hin jiran jedha.

Dabalatas dhalattoonniifi abbootiin qabeenyaa Oromoo naannichaallee dinagdee kana keessatti akka hin hirmaanneef,  gara mana hidhaatti guuramaa jiru jedha.

Maddi OMN kun akka himutti, waggaa tokkoo as aanaa Adoolaa keessatti qofa sababa hojii Meedirookiitiin lubbuun namoota 21 darbeera. 

Lubbuun namootaa darbee, hawaasni hedduun buqqaafamus garuu kaampaanichi bu’aa miliiyeenotaan argate gabaasuun alatti, dhugaa hawaasaa kana hubatee rakkoo furuuf fedhii hin qabaanne jedha.

Waggoota afur dura yakki maqaa albuuda baasuutiin Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti raawwatamu, qabsoofi aarsaa uummata Oromootiin dhaabbatus, yeroo ammaa kana maqaa Afaan Oromootti jijjiirrachuun yakka hojjetamuutti deebi’ameera jedhu maddeen.

Gabaasa OMN hanga ammaatti argateen, abbootiin qabeenyaafi jaarsoliin biyyaa yakka kana balaaleffachuun iyyatan namoonni 40 ol hidhamanii jiru. Gariin ammoo gara magaalota birootti baqataniiru.

Aanaalee Sabbaa Boruu, Oddo Shaakkisoo, Aagaa Waayyuufi kkf keessatti uummatni yakka maqaa hojii albuuda baasuutiin isarratti raawwatamu kana mormuunsaa akkuma dhaga’ameen, raayyaan ittisa biyyaa hedduminaan achi buufachuun, kaampaaniilee uummata saamaa jiran kanaaf eegumsa gochaa jira jedhan jiraattonni.

Mootummaan yakka kana akkaata lamaan raawwachaa jiraachuu kan himan maddeen, namoota yakkicha morman maqaa deggertoota Waraana Biliisummaa Oromoo jedhu itti moggaasuun hidhuufi ajjeesuu, gariin ammoo hojii misoomaa biyyaa dura dhaabbatan jechuun buqqaasuufi aryataa jiraachuus maddeen OMN garasirraa dubbise himanii jiru.

Dhimma kana ilaalchisuun sadarkaa Naannoo Oromiyaatti qindeessaafi walitti qabaa koree dhaabbata Tumsaa walii galaa kan ta’aan Obbo Soorii Caalchisaatiif OMN bilbilee ture.

Obbo Soorii Caalchisaa dhugumatti koree Tumsaaf qindeessaa ta’uu amananis, dhimmi komii hawaasaa kun nan ilaallatu jechuun bilbila nurratti cufaniiru.

 

 

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

News: Two killed, seven injured in dispute over borehole drilling in Somali region – Satenaw: Ethiopian News

Ethio Telecom eyes exploring South Sudan’s telecom market | Addis Zeybe