in

Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Sulultaatti weerarri lafaa maqaa mana Amantaatiin raawwatamu itti fufe. – OMN

[ad_1]

Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee Bulchiinsa Magaalaa Sulultaatti weerarri lafaa maqaa mana Amantaatiin raawwatamu itti fufe.

 

Qaamoleen Amantaa dawoo godhachuun saamicha lafaa raawwatan,  Magaalaa Sulultaa Ganda Qasoo Wasarbiitti, hayyama qaama dhimmi ilaaluu fi beekamtii Mana Kiristaanummaan ala Bataskaana ijaarra jechuun lafa bal’aa weeraraniiru.

Weerarri lafaa mana amantaa dawoo godhate kun hatattamaan dhaabbatee, ijaarsota seeraan alaa bakka bakkatti mul’atan kanneen irratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatameera.

Weerarri lafaa mana amantaa dawoo godhachuun raawwatamu, keessumaa Finfinnee fi magaalota Godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinneetti dhimma irra deddeebiin raawwatamuu fi rakkoo jabaa ta’ee itti fufedha.

Daldaltoonni lafaa Golgaa Abbaa Amantaa uffatanii maqaa Taabotatu bu’ee fi Xabalatu baheen bakka bakkatti seeraan ala lafa dalleeffatan, ammas gocha isaanii kanarraa hin dhaabbanne.

Iddoowwan gochi kun kanaan duras bal’inaan keessatti mul’ataa ture keessaa tokko kan taate magaalaa Sulultaatti, lafti ummataa daldaltoota lafaa fi siyaasaa mana amantaa dawoo godhataniin itti fufiinsaan weeraramaa jiraachuun beekameera.

Magaalaa Sulultaa Ganda Qasoo Wasarbiitti weerartoonni lafaa kun gaara weeraranii maqaa Bataskaana ijaaruutiin mandara hundeeffataniiru; Mandara hundeeffatan kana ammoo halluu kaayyoo siyaasaa isaanii ittiin calaqqisiifatan dibuun, ergama dachaa weerara lafaa fi daldala siyaasaaf wixinatan hojiin mul’isaa jiru.

Bataskaanni bifa kanaan ijaarame kun beekamtii Mana Kiristaanaa malee fedhii dhuunfaatiin kan ijaaramedha jedhu Bulchaan Mana Lubummaa Aanaa Sulultaa turtii Netwoorkii Mana Lubummaa Oromiyaa waliin taasisaniin.

Bulchaan Aanaa Sulultaas gama isaaniitiin, dhimmicha irratti deebii kennaniin, Bataskaanichi hayyama malee diddaadhaan beekamtii mana kiristaanatiin alatti kan ijaaramedha jedhu.

Qaamni mootummaa sochii gareen amantaa keessa dhokatee weerara lafaa fi daldala siyaasaa irratti bobba’e kun taasisu dhaabsisuuf dirqama irra jiru hin baane. 

Gandoota biroo keessattis gochi wal fakkaatu kan mul’atu ta’uu ammoo jiraattonni ragaa bahu. 

Waa’een lafa ummataa maqaa Bataskaana ijaaruutiin weeraramee, mandara calaqqee siyaasa sirna Nafxanyaa ta’ee jiruu kun battala dhagahamerraa kaasee, toora miidiyaalee hawaasaa irratti dhimma hedduun irraa dubbatan ta’eera. 

Gariin gochi kun dhaabbachuu dhabuun tuffii gareen maqaa amantaatiin daldalu kun naannicha irratti qabu mul’isa wayita jedhan, kuun ammoo yeroo lafti hangi kun seeraan ala weeraramutti qaamni naannichan bulcha jedhu eessa ture? jechuun maddi rakkoo ijoon qaama mootummaa gaafatamasaa bahachuu dadhabe bira ta’uu akeekan. 

Daldalli lafaa amantaa dawoo godhachuun raawwatamu kun kan amantaa jarri himataniifi ittiin daldalan kanallee kabaja dhabsiisu ta’uu ibsuun, isaan daldala kana irratti bobba’an irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu akka qabu, ijaarsonni maqaa Bataskaanaatiin seeraan ala raawwataman kunis hatattamaan akka  buqqa’an gaafataniiru. 

Weerara lafaa amantaa dawoo godhachuun Sulultaa Ganda Qasoo Wasarbiitti raawwatame kana ilaalchisuun hanga oduun kun qindaa’etti tarkaanfiin fudhatame jiraachuudhaa baatus, ijaarsa seeraan alaa Gandichatti raawwatame kana kaasuuf murtaa’ee, Koreen dhimmicha raawwachiisu hundaa’uu odeeffanneerra. 

Weerartoota lafaa fi daldaltoota siyaasaa amantaa dawoo godhachuun bifa garaagaraan lafa ummataa weeraran kana irratti hatattamaan tarkaanfiin malu fudhatamee, ijaarsi seeraan alaa maqaa Bataskaanaatiin bakka bakkatti raawwatamu buqqa’uudhaa bannaan dhimmichi gara hin malleetti cehuu mala, kabaja amantichaafis adeemsa hin malledha jedhu namoonni haala mudate irratti yaada isaanii ibsan.

Kana duras Taabotatu bu’e, Taabotatu lafa jalaa argame, Xabalatu dhohe jechuun irra deddeebiin magaalota akka Galaan, Koyyee Faccee fi iddoowwan birootti weerarri lafaa wal fakkaatu raawwatamaa turuun niyaadatama. 

Gochicha duuba paartileen siyaasaa naannoo Amaaraa bu’uura godhatan, abbootiin qabeenyaa  fi finxaaleyyiin Amaaraa jiraachuutu himama.

Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa irraa Luba Balaay Makonnin amma dura yaada miidiyaaf kennaniin warri maqaa taabotatu bu’ee fi xabalatu argame jedhuun lafa weeraru daldaltoota lafaa bataskaanittii waliin hidhata hin qabne ta’uu dubbatanii turan.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

News: Court orders police to investigate and bring evidence in regards to the case of journalist Alazar Terefe

Analysis: Oromia Supreme Court accepts charges against ONN journalists, other defendants, contradicts own ruling on charges amendment