in

Gaachanni Sirnaa biltsiginnaa aangoo irratti tiksuuf hundeeffame jedhan Doktar Milkeessaa Miidhagaa. – OMN

[ad_1]

Gaachanni Sirnaa biltsiginnaa aangoo irratti tiksuuf hundeeffame jedhan Doktar Milkeessaa Miidhagaa.

 

Barsiisaan Saayinsii Siyaasaa Doktar Milkeessaa Miidhagaa Gaachanni Sirnaa meeshaa hawaasa baldhaa Oromiyaa ittiin sakaalanii ukkaamsanii qabuuf murna aangoo irra jiruuf ijaarameedha jedhan.

Doktar Milkeessaa Miidhagaa Sirna Gadaa Deebisuu Moo Biltsiginnaa Aangoo irratti Tiksuu? mata duree jedhuun Xiinxala bal’aa Addis Standard irratti barreessaniin, Kaayyoon Gaachana Sirnaa mootummaa naannnoo Oromiyaatiin ijaaramee, Biltsiginnaa aangoo irratti tiksuufi jedhan. 

Mootummaan naannoo Oromiyaa waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irra aanuuf caasaalee nageenyaa haaraa Waajjira Milishaa fi Gaachana Sirnaa hundeessuun ummanni qaama mootummaan lolu dirqamaan bobba’ee akka lolu taasisaa jiraachuu barruun Doktar Milkeessaa Miidhagaa eeree jira. 

Caasaaleen nageenyaa haaraan mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaaraman kun Waajjira Milishaa kan labsii lakk. 242/2014 fi Gaachana Sirnaa labsii lakk. 245/2014 bahe yoo ta’u Bitooteessa 13/2014 ALItti raggaasifame. 

Labsii Gaachana Sirnaa keewwata 7 jalatti waa’ee kaayyoo sirnichaa yoo ibsu  “Ummata Naannichaa qindeessuudhaan Oromiyaa nagaafi tasgabbii qabdu ijaaruun fayyadamummaa ummataa mirkaneessuu” akka jedhu Dokatar Milkeessaa Miidhagaa eerani jiru. 

Haa ta’u malee Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaatti, gorsaan dhimma nageenyaa Koloneel Abbabaa Garasuu ibsa Hagayyaa bara 2013 ALItti kennaniin, “kaayyoon leenjii Gaachana Sirnaa humna nageenyaa dabalataa hawaasa keessaa ijaaruu akkasuma sirna ofumasaatiif dhaabeef gaachana akka ta’uuf  kan ijaarameedha” jechuun ibsuu yaadachiise. 

Hogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshiinii Oromiyaa duraanii  Obbo Getaachoo Baalchaa yaada BBC Afaan Oromoof kennaniin “Sirni uummanni ofii isaatiin ijaarrate, hirmaannaafi abbummaa uummatichaatiin eegamuutu irra jiraata” jechuun barbaachisummaa gurmaa’insaa fi leenjii Gaachana Sirnaa kan addeesse barruun kun, Uummanni “sirna ofumasaatiif dhaabeef gaachana akka ta’uuf” jechuun sirna mootummaa Biltsiginnaa aangoo irratti tiksuu yoo ta’e malee hiika biraa hin qabu jedha. 

Kanaaf kaayyoon Gaachana Sirnaa meeshaa hawaasa baldhaa Oromiyaa ittiin takaalanii ukkaamsanii qabuun murna aangoo irra jiru tiksuuf ijaarameedha jechuun Doktar Milkeessaa Miidhagaa ibsani jiru. 

Mootummaan Biltsiginnaa Gaachana Sirnaa labsiin deeggaruun kan ijaareef hawaasa baldhaa jireenya isaaf dhama’ee bulu maqaa nageenyaatiin ijaaruun garee waraanuu barbaadan kan akka WBO ittiin waraanuuf, hundaa ol ammoo sirna bulchiinsa Biltsiginnaa aangoo irratti tiksuuf jedhan barsiisaan Saayinsii Siyaasaa Doktar Milkeessaa Miidhagaa. 

Addatti ammoo “qaama dhimmi ilaalu waliin ta’uun sakatta’insa ni taasisu” kan jedhu haala yeroo dhihoo asitti Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa sakatta’insa Waraana Bilisummaa Oromoo irratti taasisuun kan walqabatedha kan jedhan hayyuun siyaasaa doktar Milkeessaan, Ragaaleen lixa  Horro Guduruu, kibba Gujii fi giddu-gala Oromiyaa irraa maddan akka agarsiisanitti hawaasa leenjii loltummaa hin qabne maqaa Gaachana Sirnaa jedhuun walitti qabuun “WBO sakatta’uu qabdu” jechuun dirqiin of-fuuldura oofuun bosona keessa oofaa jiraachuu waraana mootummaati” jedhan. 

Nagaa fi tasgabbiin Oromiyaa keessatti kan dhabameef, sababa guddaan walitti bu’insa loltoota Mootummaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti waggoottan afran darbaniif ta’aa jiruuti kan jedhu barruun Doktar Milkeessaa Miidhagaa, “maddi rakkoo kanaa ammoo cufamuu qabsoo karaa nagaa, ukkaamfamuu dirree dimokraasiifi mirga namoomaati” jechuun eerani jiru. 

Namni umriin isaa wagga 17 olii fi 56  gadi ta’e gurmaa’insa Gaachana Sirnaa keessatti hirmaachuun dirqama jechuun kan eeru xiinxalli hayyuu siyaasaa kun namni umrii 17 -56 gidduu jiru mirga waan itti hin amanne diduu, bilisummaa yaada isaa ittin tarkaanfachiisu hin qabu jechuudha jedhan 

Oromiyaa keessatti sirna mootummaa paartii tokkotu lafa qabataa jira, Namni hunduu ijaaramee paartii biyya bulchaa jiru kana aangoo irratti tiksuuf wareegama kaffala jechuudha. 

Naannoon Oromiyaa, naannolee kaan dursuun lammiilee umriin isaanii gahe hunda leenjisuun sirna Biltsiginnaa akka deeggaran, sirnichaafis akka lolan, wereegama lubbuus akka kaffalan gochaa jira jechuu barruu isaanii goolaban. 

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Liibiyaa fi Somaalilaanditti baqattoonni Itoophiyaa haala hamaa keessa jiraachuu himan. – OMN

Indian Investment Creates 75,000 jobs in Ethiopia, Says Ambassador Shetkintong | Satenaw: Ethiopian News