in

Finfinneen Qubsuma Oromoo tan ganamaati waan taatef gaaffin Oromoon Finfinneee irratti qabu gaaffi haqaa fi seerawaa tahuu Doktar Bayaan Asoobaa dubbatan.

[ad_1]

Finfinneen Qubsuma Oromoo tan ganamaati waan taatef gaaffin Oromoon Finfinneee irratti qabu gaaffi haqaa fi seerawaa tahuu Doktar Bayaan Asoobaa dubbatan.

 

Finfinneen handhura Oromiyaati, teessoo mootummaa Federaalaa fi Gamtaa Afrikaati, Oromoon ammoo mirga abbummaa irraa qabaa kan jedhan immoo hayyuu Oromoo Doktar Huseen Kadiir.

Doktar Masfin Abdii gama isaaniitiin afaan hojii magaalaa Finfinnee Afaan Oromoo akka ta’u seera baasanii murteessuu qabu jedhaniiru.

Hayyoonni Oromoo Doktar Huseen Kadiir, Doktar Bayaan Asoobaa fi Doktar Masfin Abdii haala yeroo irratti OMN irratti dhiyaachuun marii bal’aa taasisaniiru.

Dhimma magaalaa Finfinnee, dhimmi miseensota paarlamaa, akkasuma ajjeechaa fi buuqqaatiin Oromiyaa keessatti humna qilleensaafi lafootin deemamaa jiru qabxiilee ijoo isaanii turan.

Aanga’oonni Bilsiginnaa gooftolii isaanii mufachiisuu diddaaf mirga Oromoon Finfinnee irratti qabu kabachiisuu irraa baqatanis jedhan.

Gaaffin Finfinnee furamuun gaaffin Oromoo furamuudha kan jedhan Doktar Bayaan Oromoon bara mootoma Minilik irraa ka’ee lafa, bilisummaa, wal qixxummaa, mirga ofiin of bulchuu fi mirga abbaa biyyummaa dhabe deebiseen gonfachuutu isa kabachiisa jedhan.

Afaan hojii magaalaa Finfinnee Afaan Oromoo akka ta’u seera baasanii murteessuu qabu kan jedhan Dr Masfin Abdii, Akka Oromiyaattis imaammanni Afaanii haaran diriiruu akka qabu dubbatan. 

Gaaffii Finfinnee Oromoof deebisuun wanti murteessaa ta’eef Impaayera biyyattii sanaa uumuu keessatti Finfinnee jiddu galeeffachuudhan kutaalee biyyattii hundumaa qabachaa waan turaniifi jedhan, lammaffaa ammoo Finfinneen handhura Oromiyaa waan taatefi ta’uu dubbatan.

Finfinneen Oromoota qe’eerraa buqqiftee bal’atte har’a maqaa warra kaabaatiin yaamaa jirtis jedhaniiru.

Itti aansee dadhabbina Oromoon qabun kaasuu barbaada kan jedhan Doktar Masfin Finfinneen teessoo mootummaa Federaalaa fi magaalaa guddittii Oromiyaa erga taatee Caffeen Oromiyaa waggaa soddomman kana guutuu hanga har’aatti imaammata magaalaan Finfinnee Oromiyaa jalatti ittiin bultu qopheessuu dadhabuunsaa dadhabbina guddaa tahuu dubbatan.

Har’as taanan borus taanan hanga Oromoon abbaa biyyummaasaa Finfinneerratti hin mirkaneeffannetti qabsoon Oromoo galma ga’e jechuun rakkisaa ta’uu himan.

Biyya addunyaa kana keessatti magaalaas ta’ee lafti uummanni tokko afaan isaatiin baratee keessatti wal barsiisuu dhoowwame Finfinnee qofa jedhan.

Finfinnee keessatti Saboota birootu Afaan keenyan barachuutu nurra jira jedhee gaafachuu qaba malee Oromoo lafa isaarratti afaan ofiitin barachuuf gaaffii dhiheessuun irra hin jiraatu jedhan.

Sabaaf sablamoonni magaalaa Finfinnees ta’ee Oromiyaa keessa jiraatan mirga ofiin of bulchuu ni qabaatu kan jedhan Doktar Masfin garuu imaammata Oromiyaan baafatteen buluutu irra jiraata jedhan.

Sirna Biltsiginnaa keessatti jibbansi Oromoof qaban keessumaa Oromoon magaalaa Finfinnee keessa akka hin jiraanne dhiibbaan taasifamu roodmaappii geggeessitoonni Ezema Itoophiyaa dullattii deebisuuf muummicha ministeeraatiif laachuun wajjiin hojjechaa jiran irraa maddaa jedhan Doktar Bayaan Asoobaa.

Finfinneen seenaanis ta’ee seeraan kan Oromoo ta’uu Oromoonni sirnicha keessa jiran ifatti gabbayanii dubbachuu akka qaban Doktar Huseen Kadiir dhaamaniiru.

Miseensonni paarlamaa Itoophiyaa namoota uummataan filatamanii uummata bakka bu’an osoo hin taane bakka buutota paartiti jedhan Doktar Masfin. 

Kana mataan bilxiginnaa Abiy Ahimad ifatti dubbateera kan jedhan Doktar Masfin Muummichi Ministeeraa miseensota paarlamaatiin isin fidee kan as isin kaa’e paartii keenya malee uummata miti akka jedheen eeran.

Tibbana miseensonni paarlamaa sarbama namoomaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru furuuf ibsi isaan baafatan sun yoo dhuguma kan isaanii ta’e waan jajjabeeffamuu qabuudha kan jedhan hayyoonni kunniin dhaabaa jedhamaniif dhaabuu akka hin qabne ibsan.

Namni dhuguma uummata isaatiif nan dubbadha jedhee kutate wareegama barbaachisu hundumaa kaffaluuf of qopheessuu akka qabus dubbataniiru.

Waytii Oromoon harkaf harma murarraa gara morma muraatti ce’e kanatti dhugaa Oromoo dubbachuun waan nama boonsudha malee waan duubatti nama deebisu mitis jedhaniiru.

Fakkeessaanis ta’u teessoo maqaa Oromootiin irra teessan sana dhimma itti baatanii dhugaa uummata kanaa yoo hin dubbanne achirra taa’un keessan gatii homaatuu hin qabus jedhaniiru.

Bakka bu’aan uummataa tokko itti gaafatamummaan isaa uummata isa filate, heera biyyattii fi sammuu isaatifi kan jedhan Doktar Huseen afaan luugamamanii taa’uun garuu teessoo duwwaan garaagarummaa akka hin qabne himan.

Waytii Oromoon mormaa citaa, ibiddaan gubachaa, dirooniin boombiin akka bokkaa itti roobaa jiru kanatti qaamni uummatan bakka bu’e jedhu kamuu cal’isuun qaanii guddaa akka ta’es dubbataniiru.

Paarlamaan Itoophiyaa amma jiru paarlamaa bara mootoma Hayilasillaaseetii gadi kan jedhan Doktar Bayaan, miseensonni Paarlamaa ammaa waan muummichi ministeeraa jedhu harka dhayanii mirkaneessuu qofa jedhan.

Ajjeechaan suukanneessaan, caphiiinsi daangaa, buqqaatii fi haalonni hammaatoon amma Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran Wallaggaa fi giddu galeessa Oromiyaa keessatti qofa hin dhaabbatu kan jedhan Doktar Huseen Kadiir, Poolisiii Oromiyaa, dhalattoota Oromoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessatti argaman dabalatee uummanni Oromoo marti tokkummaan dura dhaabbachuu fi ofirraa ittisuun dirqama yeroon gaafattuudhaa jedhan.

Golgaa aayidooloojii Itoophiyummaatiin sochiin geeggeeffamu dhuguma biyyattiif yaadamee osoo hin taane keessasaa faashistummaatu jira jedhan Doktar Masfin Abdii.

Ayidooloojii kana humni guddaan dura dhaabbatee fi dhaabataa jiru Oromoo, Oromummaaa fi Oromiyaa waan ta’eef cabsuuf irratti duulaa jiru jedhan. 

Oromoo humnaan cabsuuf ifatti duulli banamee waan jiruuf Oromoon tokkummaan wal bira dhaabbatee ofirraa qolachuu akka qabus hayyoonni kunneen dhaamaniiru.

Uummanni Oromoo akkuma guddina isaatti mootummaa daangaa Oromiyaatifi nageenya lammiilee tiksu ijaarrachuu akka qabus Doktar Bayaan Dhaamaniiru.

Dabaluudhaanis Doktar Bayaan Asoobaa qondaalota Oromoo Biltsiginnaa keessatti argamaniif ergaa dabarsaniin boodderra isinis dhabamsiifamuuf Oromoo tahuun keessan qofti gahaadha jechuun seenarraa akka baratan dhaaman.

Oromoonni Oromoof Oromiyaa gurguraa Impaayera biyya sanii ijaaraa turan cufti booddeen isaanii salphina akka ta’es yaadachiisaniiru.

Walumaagalatti hayyoonni Oromoo kunneen biyyattii san keessa Oromoo ta’anii jiraachuun erga gaaffii keessa galee Oromoon kallattii kamiinuu tokkummaan dhaabbatee of ittisuu akka qabu dhaamaniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

GERD Must be considered as Symbol of Regional Economic Integration – Satenaw: Ethiopian News

Qonnaan bultootni Oromoo weerara daangaa humnootni faannoo bananiin qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii magaalaa Shaambuu jiran, yakki nurratti raawwatame daangaa namummaa kan cabseedha jedhan.