in

Dargaggoo Nagawoo Jimaa humnoota mootummaatiin erga to’atamee guyyaa afur ta’us, hanga ammaatti mana murtiittis ta’e qorannoo poolisiitti hin dhiheeffamne jedhu maatiin.

[ad_1]

Dargaggoo Nagawoo Jimaa humnoota mootummaatiin erga to’atamee guyyaa afur ta’us, hanga ammaatti mana murtiittis ta’e qorannoo poolisiitti hin dhiheeffamne jedhu maatiin.

 

Nagawoo Jimaa wiixata darbe magaalaa bakka dhalootasaa taate Maqiitti, sababa beekamaa hin taaneen humnoota mootummaatiin bakka laaqanaa nyaachaa jiruu qabame.

Haaluma wal fakkaatuun rogeessi siyaasaa Gumaa Saaqqataa Gammachuu Kibxata darbe magaalaa Dirree Dhawaa keessatti humnoota mootummaatiin qabamuusaatu himame.

Gumaan guyyoota sadiif erga hidhamee booda, kaleessa mana murtii waliigala Dirree Dhawaatti dhihaatus, poolisiin yeroo qorannoo dabalataa gaafachuun guyyaa kudha afur itti fudhachuu OMN odeeffateera.

Tibbana duula qinda’aa hidhattootni faannoo Oromiyaa irratti banan sababeeffachuun, sagaleen mormiifi dallansuu gola Oromiyaa hunda keessaa dhaga’amaa jira.

Yakkoota suukkanneessoo humnoonni faannoofi mootummaa bakka adda addaatti lammiilee nagaa irratti raawwatan balaaleffachuufis, barataafi barsiisaan, daldalaafi qonnaan bulaan osoo hin hafin hiriirri mormii geggeeffamaa jira.

Humnoonni mootummaas muffii hawaasaa kanaaf deebii kennuurra, hidhaatiin sagalee hawaasaa ukkaamsuuf yoo yaalan mullachaa jira.

Yuunvarsiitiileefi manneen barnootaa karaa nagaatiin hiriira mormii adeemsisan hedduu keessatti barattootaafi maatii barattootaa hidhuun itti fufeera.

Kanarra darbuunis, rogeeyyii miidiyaalee hawaasaa adda addaafi namoota bebbeekamoo yaada isaanii ibsachaa turan bakka bakkatti ukkaamsuun hammaateera.

Rogeeyyii miidiyaa hawaasummaa tibbana humnoota mootummaatiin to’atamuun isaanii himame keessaa tokko, Gumaa Saaqqataa Gammachuuti.

Gumaa Saaqqataa seenawwan Oromoo jallifamanii barsiifamaniifi odeeffannoowwan sobaa marsaa hawaasummaarratti baafaman saaxiluufi soroorsuun beekama. 

Addatti ammoo rogeeyyimmaa hawaasummaa keessatti hirmaannaa taasisuun, yakkoota humnoota mootummaafi kan birootiin uummata Oromoo irratti raawwataman qeequun rogeessa jaallattota horatedha.

Namni kun Kibxata darbe magaalaa Dirree Dhawaa keessatti humnoota mootummaatiin qabamuu isaatu dhaga’ame.

Odeeffannoo qabamuusaafi haala inni keessa jiruu ilalachisee maatiisaa quunnamuuf hedduu yaallus milkaa’uu hin dandeenye. Haa ta’u malee namni sodaa nageenyaaf maqaafi sagaleesaa akka dhoksinuuf nu gaafate tokko, dhimmicha itti dhiheenyaan hordofaa jiraachuu OMN-tti hime.

Bu’uruma kanaan Gumaa Saaqqataa Kibxata darbe magaalaa Dirree Dhawaatti erga qabamee booda, poolisiin guyyaa kaleessaa mana murtii federaalaatti dhiheessuun, yakka Facebookiidhaan mootummaa irratti fincila kaasuuf yaalte jedhuun shakkamuusaa mana murtiitti ibsee jira. 

Shakkii Gumaa Saaqqaataa ittiin shakkame kanaaf ragaa dhiheeffachuun himata banuufis yeroon qorannoo dabalataa akka kennamuuf kan gaafate poolisiin, manni murtichaas bellama dabalataa Muddee 27, 2022 kennee jira. 

Bifuma wal fakkaatuun dheerina hojjaa isaatiin beekamtii akka Afrikaatti argachuun galmee namoota dinqisiisoo irratti kan galmaa’e Dargaggoo Nagawoo Jimaa wiixata darbe magaalaa Maqii keessatti humnoota mootummaatiin bakka laaqana nyaataa turee qabamuusaa maatiin OMN-tti himan.

Nagawoon erga qabamee booda guyyaa afur lakkoofsisus hanga yoonaatti mana murtiittillee hin dhihaatin jiraachuusaafi qaamni yaa kanaa ittiin jedhe hin jiru jedhu maatiin.

Erga gaafa qabameetii waajjira poolisii magaalaa Maqii kan ganda 03 keessatti hidhamee jiraachuu kan himan maatiin, mana xiqqoo keessatti namoota biroo waliin hidhamee jira jedhan.

Nagawoos ta’e maatiin hanga ammaatti sababa hidhamuusaaf odeeffannoo homaatuu hin qabnu kan jedhan yoo ta’an, manni murtiis ta’e biiroon abbaa alangaa deebii kennuu akka hin danda’in himan.

Dargaggoo Nagawoo Jimaa sababa dhukkubsatuuf, daawaafi yaala hordofaa jiru akka qabu himanii, haalli inni amma keessa jiru kun fayyaa isaatiif yaaddessaadhas jedhaniiru.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pretoria Peace Agreement Demonstrates Africans Capability, Dependability on Each Other to Resolve Problems : Mlambo-Ngcuka – Satenaw: Ethiopian News

News: WHO Director General says Eritrean troops “murdered” his uncle, more than 50 people in Tigray village