in

Barreessaa Olaanaa Sinodoosii fi Hangafa phaaphaasii Kutaa Lallaba Shawaa Kibba Lixaa kan ta’anii fi hundeessitoota Sinoodoosii haaraa keessaa tokko kan ta’an Abuna Saawiroos hayyuu Amantaa barnootaa fi naamusaan beekamanii fi tajaajila mana amantichaa keessatti qooda olaanaa bahaa turan ta’uu seenaan isaanii ni agarsiisa.