in

Adeemsi Oromoo moggaatti dhiibuu Safaricom adeemsa mootummoonni Itoophiyaa barootaaf hirmaannaa fi fayyadamtummaa Oromoon dinagdee keessa qabu xiqqeessuuf ittiin deemaa turan akka ta’e ibsame.

[ad_1]

Adeemsi Oromoo moggaatti dhiibuu Safaricom adeemsa mootummoonni Itoophiyaa barootaaf hirmaannaa fi fayyadamtummaa Oromoon dinagdee keessa qabu xiqqeessuuf ittiin deemaa turan akka ta’e ibsame.

 

Dhimma Safaricom waliin walqabatee TVn FIB marii paanaalii qopheessee jira.

Hayyoonni dinagdee, kan seeraa, bakka bu’oonni dhaabbilee siyaasaa fi keessummoonni biroon marii paanaalii kana irratti hirmaatan adeemsi Safaricom fudhatama kan hin qabne ta’uu himaniiru.

Hirmaattota marii paanaalii kana keessaa qondaalli ABO koloneel Gammachuu Ayyaanaa adeemsi dogoggoraa Safaricom caaseffama dinagdee fi siyaasaa Itoophiyaa loogii qabu kan calaqqisiisuu dha jedhan.

Uummanni Oromoo waraanaa fi beelaan dararamaa jira kan jedhan Koloneel Gammachuun, silaa kaampaaniin kun uummata akka kanaan miidhame gargaaruuf kaka’umsa agarsiisuun akka irra ture himaniiru.

Garuu kaampaaniin kun gara Itoophiyaa dhufe, Itoophiyaan akka uummata Oromoo ilaaltutti innis uummata Oromoo ilaalee jedhan.

Qondaalli KFO fi ogeessi seeraa obbo Dajanee Xaafaa gama isaaniitiin adeemsi Safaricom waldiddaawwan gama seeraa, hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi seenaatiin Itoophiyaa keessa jiru akka hammeessu dubbataniiru.

Adeemsi hamaan Safaricom Ethiopia itti jiru sirrachuu qaba kan jedhan ogeeyyiin seeraa biroon maricha irratti hirmaatan, sirreessuu yoo dide heeyyamni isaa haqamuu qaba jedhaniiti jiru.

Ogeeyyiin dinagdee gama isaaniitiin imalli safaricom akka salphaatti ilaalamuu akka hin qabne eeranii, sochii dinagdee gurguddaa akka kanaa keessaa uummata Oromoo dhiibuun miidhaa guddaa qabaata jedhaniiti jiru.

Gabaa guddaan kaampaanii kanaa Oromoo fi Oromiyaa ta’uuf akka deemu eeranii, uummanni Oromoo qixa isaaf maluun fayyadamuu fi hirmaannaa qabaachuu akka qabu hubachiisaniiru.

Akka amma jirutti gabaa Oromiyaa seenuun kaampaaniidhuma kanaafuu akka hin taane himaniiru.

Dhiibbaan amma Safaricom irratti taasifamaa jiru caalatti cimee itti fufuu akka qabus hubachiisaniiru.

Marii paanaalii kana irratti Safaricom akka hirmaatu affeeramus hin argamin hafee jira.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Technology as a bridge for girls’ education in Africa | Addis Zeybe

Ethiopia’s Success in GERD Source of Inspiration for African Countries: Adviser of Water & Energy Minister | Satenaw: Ethiopian News