in

Ada’aa Bargaatti humnootiin mootummaa uummata nagaa jumlaan rashanuun dhagahame. – OMN

[ad_1]

Ada’aa Bargaatti humnootiin mootummaa uummata nagaa jumlaan rashanuun dhagahame.

Tarkaanfii Waraanni Bilisummaa Oromoo aanaa Ada’aa Bargaatti humnoota mootummaa irratti fudhate hordofee, Waraanni mootummaa ummata nagaa jumlaan rashanuu jiraattonni himan.

Haleellaa ummata nagaa irratti baname kanaan yoo xiqqaate namoonni hanga 18 gahan gara jabinaan rashanamuu jiraattonni OMNtti himaniiru.

Namoonni yaada kennan yeroo ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatame sanatti wal waraansi wayiituu naannoo sana hin turre jedhan.

Haleellaan ummata nagaa irratti raawwatame kun tarkaanfii WBOn bakka Gabaa Jimaataa jedhamtutti Humna Addaa Poolisii Oromiyaa irratti fudhate hordofeeti kan jedhan jiraattonni, namoonni bifa kanaan duguugaman namoota nagaa sochii Waraana Bilisummaa Oromoo waliin hariiroo tokkollee hin qabne akka ta’an himaniiru.

Waraanni Bilisummaa Oromoo gama isaatiin namoonni ajjeefaman kunniin tarkaanfii WBOn fudhate keessaa qooda tokkollee kan hin qabne ummata nagaa ta’uu beeksiseeti jira.

Waraanni mootummaa WBOn bakkicha gadi lakkisee bahuu hordofee iddoo lolli tokkollee hin turretti gocha uummata irratti raawwatedha jedhe. 

Gochi waraanni mootummaa raawwate kun qabatamaadha kan jedhan Ajajaan Waraana Bilisummaa Oromoo Kaabaa fi Kaaba Lixa Shaggar Abdii Dhugaa, yoo xiqqaate lubbuun namoota nagaa 23 darbuu mirkaneeffachuu isaanii OMNf ibsaniiru. 

Haleellaan uummata nagaa irratti raawwatame kun garuu iddoo nuti tarkaanfii irratti fudhanne qofa irratti kan daanga’e hin turre jedhan.

Gochichi ta’e jedhee ummaticha duguuguuf adeemsa deemamudha jedhan. 

Ummanni haleellaan kun irratti raawwatame tarkaanfii WBOn fudhate keessatti qooda tokkollee kan hin qabne ta’uu ibsan. 

“Waraanni mootummaa ergamni isaa duraanis ummata nagaa ajjeesuu fi qabeenya isaa saamuudha, erga nuti tarkaanfii fudhannee bakkicha gadi lakkifnee turtii sa’aatii 2 booda bakka Waraanni Bilisummaa Oromoo hin jirretti ummata nagaa duguuge” jedhu.

Waraanni Bilisummaa Oromoo maaliif bakkicha gadi lakkisee deemuun barbaachise? haleellaa ummata nagaa irratti fuulleffate kana ittisuudhaaf hoo hin danda’amu turee gaaffii jedhuufis deebii kennaniiru.

“WBOn haleellaa kana ittisuuf ni danda’a. Garuu wanti ta’aa jiru humna qilleensaa fayyadamuu dabalatee gochoota ummata nagaa gaaga’anidha. Nuti akka waraanaatti ummata gidduu teenyee loluu hin feenu. Saayinsiin waraanaas hin hayyamu. Bakkicha yoo turre dhumaatiin caalu uummata keenya mudachuu mala waan jedhuun tarkaanfii fudhannee ofirra deebine. Haata’u malee ummata keenyaaf ofeeggannoo barbaachisu gochaa hojii ummata keenya ittisuu, hanga bilisummaa isaa dhugoomsuutti itti fufna” jedhan.

Waraanni Bilisummaa Oromoo Oppereeshiniin Farra Riphee Lolaa maqaa jedhuun labsame uummata nagaa duguuguu irratti kan fuulleffate ta’uu irra deddeebiin ibsaa tureera. 

Uummannis humnootiin mootummaa namoota nagaa fixaa akka jiran komataa jira.

Kunis “hawaasa jiilchanii ummataa fi Waraana Bilisummaa Oromoo gargar baasuu” kaayyoo jedhu kan of duubaa qabu ta’uu Sanadni Oppereeshiniin Farra Riphee Lolaa amma dura OMN argatee waa’ee dhimmichaa gabaasaa ture ni akeeka.

[ad_2]

Source link

What do you think?

Aggregated by Ethiopian News Digest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

News: UNICEF Exec. Director visits drought-stricken Somali region; calls for urgent response to save lives of millions of children

Ethiopian Jazz Artist Looks for Fusion with Turkish Music –